Aktualności

ADMINISTRACJA - nowe specjalności !!!

« wróć

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Specjalności

 • Prawna obsługa biznesu (NOWOŚĆ !!!)

Absolwent specjalności prawna obsługa biznesu będzie posiadał wiedzę na temat :

 • form organizacyjno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorców,
 • struktury przedsiębiorstwa,
 • finansów przedsiębiorstwa,
 • organów przedsiębiorstwa,
 • zatrudniania pracowników przedsiębiorstwa,
 • opodatkowania przedsiębiorstw,
 • stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami,
 • podstawowych procedur sądowych w zakresie związanym z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Absolwenci posiądą również umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, umiejętność sporządzania umów z kontrahentami, bankami ubezpieczycielami oraz umiejętność prawnej obsługi relacji z organami administracji publicznej.

 • Administracja ochrony środowiska (NOWOŚĆ !!!)

Celem specjalności jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy m.in. w organach administracji publicznej oraz organizacjach gospodarczych i społecznych odpowiedzialnych za rozwój regionalny i ochronę środowiska.

Studia na specjalności Administracja ochrony środowiska gwarantują studentom zdobycie kwalifikacji także w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej.

 • Administracja samorządowa
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
 • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
 • Absolwenci kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich

Wykładowcy-praktycy

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska- Romanowska – sędzia Trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA
 • Dr Waldemar Szymański – prokurator
 • Dr Paweł Sydor – sędzia
 • Dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny
 • Dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)
 • Dr Monika Bogucka- Felczak – członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

REKRUTACJA :

 https://alfa.pao.pl/rekrutacja_belchatow/index.php?step=1