O specjalności

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
 • projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
 • budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
 • współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci w ramach przedmiotów specjalnościowych mają możliwość rozwijania cech charakteru niezbędnych w pracy pedagoga takich jak:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnajdywania się w sytuacjach trudnych,
 • zdolność do empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka oraz
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Absolwenci kierunku „pedagogika” posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy opiekuńczej, wychowawczej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, co umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Studia przygotowują do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dzieci, młodzieży oraz wychowywania i rozwijania osób dorosłych.