Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 320 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
  • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
  • urzędach pracy,
  • placówkach resocjalizacyjnych,
  • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Wybór pedagogiki ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stwarza największe możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność. Zdobyte na niej kompetencje osobiste i społeczne pozwolą na stworzenie własnego miejsca pracy, np. fundacja, indywidualna praktyka, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub znalezienie zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, bursach, internatach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy potrzebującym.

Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to specjalność gwarantująca absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – Policji, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a funkcjonariuszom i pracownikom służb mundurowych, placówek socjoterapeutycznych, poradni pedagogicznych i ośrodków wychowawczo-resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.