Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 320 zł za miesiąc

O kierunku

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym.

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą przyszłym wychowawcom na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, a w związku z tym umożliwią skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a także na realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, oraz resocjalizacji.

Student zdobędzie przygotowanie do rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem i opieką. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

Wybór tej specjalności w Społecznej Akademii Nauk gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju;
 • projektowanie i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii;
 • budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy;
 • współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • korzystania z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy;
 • rozwijania cech charakteru, niezbędnych w pracy pedagoga: komunikatywności, kreatywności, cierpliwości, odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych;
 • zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka;
 • umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.
 
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną 

Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika to niezwykle interesujący kierunek. Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez służbę więzienną, straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy wojsko. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia. Studenci w toku studiów zyskują nie tylko przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do policji i służb mundurowych, ale także mają możliwość zdobycia certyfikatów podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb, a potwierdzających uzyskanie umiejętności np. w zakresie samoobrony i sportów walki. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów praktycznych. Obejmują również badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych. Umożliwiają kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa.

Warto bo specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną:

 • Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
 • Przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.
 • Umożliwia zainteresowanym Studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień - uprawnienia pedagogiczne, Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony.
 • Realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
 • Gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Dlaczego warto?

 Warto, bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują;
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych;
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych;
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego;
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.);
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich;
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning;
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy?
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą;
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki;
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.

Wykładowcy-praktycy

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Pedagog, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji dzieci i młodzieży, edukacji włączającej m.in.:

 • Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej (2019),
 • Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja (2010),
 • Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia (Kraków 2009).

Autorka podręcznika akademickiego z zakresu pedagogiki specjalnej: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności (2015, 2018, 2019), współredaktor monografii Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (2019).

Ekspert, recenzent grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. opracowania koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2017-2019). Recenzent grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktor naczelna czasopisma naukowego Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps ).

Obecne zainteresowania naukowe: problematyka marginalizacji, wykluczenia edukacyjnego; edukacja włączająca; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; obciążenia zawodowe nauczycieli.

dr hab. Beata Jachimczak

Pedagog, pedagog specjalny. Pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania, kształcenia i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca).

W latach 1992 – 2005 była nauczycielką w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Była autorką opracowania i realizatorką programu innowacyjnego dla integracyjnych klas I-III. Założycielka oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi, gdzie zajmowała się diagnoza i terapią dzieci i młodzieży.

Od 1996 do chwili obecnej wykładowca akademicki: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Były ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (powołany do pracy  w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu, 2008-2009). W latach 2012-2015 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2015- 2017 Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych. Od 2018 Pełnomocnik Prezydenta miasta Łodzi ds. programów i projektów edukacyjnych. Autorka wielu publikacji naukowych.

dr Bożena Zając prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

 • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
 • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest również dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne programy dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

dr Mariola Świderska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz od roku 2015 magister pedagogiki. Od roku 1999 związana z kierunkiem pedagogika, a od kilku lat również z kierunkiem praca socjalna, gdzie jest jego menedżerem.

Wieloletni nauczyciel akademicki, kolejno: w Akademii Humanistyczno-Ekonmomicznej w Łodzi (funkcja prodziekana na kierunku pedagogika do roku 2008), Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu (funkcja dziekana w latach 2005-2008), a od 2010 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Jest certyfikowanym trenerem i nauczycielem w zakresie wdrażania metody projektów. Jest współorganizatorem procesu kształcenia studentów pedagogiki i pracy socjalnej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ponadto, pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Jest autorem podręcznika dla studentów zatytułowanego: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Jest również autorem licznych publikacji w recenzowanych czasopismach, autorem monografii Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie, rozdziałów w monografiach, szczególnie w obszarach dotyczących problemu starości i starzenia oraz zjawiska otyłości. Jest redaktorem kilku książek, z których ostatnie to: Family and Health (2018), powstała przy współudziale wybitnych ludzi nauki z terenu Polski oraz Wybrane aspekty starości i starzenia się (2018), będącej zbiorem artykułów studentek pracy socjalnej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od roku 2011 jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” (ISSN: 2082-8411), zaś od września 2018 roku jej redaktorem naczelnym.

Jest autorem programu studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa żywieniowego, jak również autorką skryptów dla studentów z obszaru edukacji zdrowotnej, w tym zdrowego żywienia, jak również biomedycznych aspektów ontogenezy człowieka. W ramach współpracy międzynarodowej prowadziła wykłady na terenie Slowacji, w tym np.: „Potreba podporovať deti a mladých ľudí, ktorí trpia obezitou“. Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika oraz praca socjalna. Swoje umiejętności i kompetencje podnosi uczestnicząc regularnie w licznych kursach i szkoleniach oraz projektach badawczych.

dr Eulalia Adasiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Zarządzania oświatą. Od 2010 roku jest na stanowisku adiunkta w Społecznej Akademii Nauk W Łodzi. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Londynie do spraw pedagogiki. Jest opiekunem praktyk studenckich.

W swojej karierze zawodowej była nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej oraz przedszkola. Od kilku lat prowadzi również zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Posiada więc oprócz wiedzy teoretycznej, również duże doświadczenie pedagogiczne o bardzo szerokim i zróżnicowanym zakresie. Autorka publikacji z zakresu metod wychowania, ich zastosowania i skuteczności m.in. Wpływy wychowawcze a psychologiczny mechanizm perswazji (2017), Skuteczność i skutki karania i nagradzania w wychowaniu w narracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2016), Kary i nagrody we współczesnym wychowaniu rodzinnym i szkolnym w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (2015). Współredaktorka monografii z zakresu pedagogiki rodziny, współorganizator – sekretarz konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiki SAN.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze filozoficznych i psychologicznych podstaw nauczania i wychowania w aspekcie efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uważa, że nauczycielowi niezbędna jest wiedza psychologiczna o uczeniu się człowieka, procesach motywacyjnych oraz o funkcjonowaniu osobowości, gdyż jest ona podstawą do prowadzenia działalności pedagogicznej.

Wiedzę traktuje interdyscyplinarnie, stąd bardzo rozległe zainteresowania naukowe. Zajęcia ze studentami skoncentrowane są nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również na poszukiwaniu związków między teorią, a praktyką pedagogiczną. Zainteresowania pozazawodowe związane są z rozwojem osobistym rozumianym jako kształtowanie kompetencji społecznych oraz osobowości.

dr Ewa Przygońska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Studium Nauczycielskiego w Koninie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktorat w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 24 lat wykładowca uczelniany.

Autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, pedeutologii, oraz z zakresu pedagogiki ogólnej i dydaktyki. Redaktorka publikacji Praca z dzieckiem wymagającym (2011) oraz Perswazja i manipulacja w klasie szkolnej (2017).

Z Społeczną Akademią Nauk związana od 2010 roku. Prowadzi zajęcia miedzy innymi z zakresu pedagogiki społecznej, pedeutologii, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

dr Nell Stolińska-Pobralska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki – specjalność - historia wychowania.

Zainteresowania naukowo badawcze oscylują wokół problematyki opieki nad dzieckiem w kontekście aspektów historycznych. A więc są to problemy swoistości form opieki całkowitej i częściowej występujące w Polsce w okresie międzywojennym, szczególnie społeczno–prawna sytuacja dziecka potrzebującego opieki oraz główne kierunki działań w publiczno–prawnej opiece nad dzieckiem.

Zajmuje się także specyfiką form opiekuńczych występujących w mniejszościach narodowych tego okresu, z uwzględnieniem mniejszości niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowo-badawczych jest miasto Łódź okresu międzywojnia i jego wyjątkowe, prekursorskie działania podejmowane na rzecz dzieci sierocych.

Bierze czynny udział w pracach zespołów badawczych, sesjach i konferencjach naukowych poświęconych szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem. Jest autorką ponad 50 artykułów z zakresu wymienionej problematyki, oraz autorką monografii „ Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi”, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2002.

dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

dr Iwona Jankowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator, nauczyciel-wychowawca w placówce socjoterapeutycznej.

Ukończyła studia podyplomowe min. w zakresie resocjalizacji, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, edukacji dorosłych z elementami coachingu, doradztwa zawodowego, mediacji i negocjacji, bibliotekoznawstwa, wychowania do życia w rodzinie. Liczne kursy certyfikacyjne min. „Zarządzanie oświatą”, „Skuteczny terapeuta”, „Pomoc ofiarom przemocy seksualnej”, „Kształcenie w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym”, etc.

Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Lider zespołu egzaminatorów OKE. Opiekun nauczycieli stażystów. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN. Trener kadry dydaktycznej z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów studiów podyplomowych nadających kwalifikację do pracy edukacyjnej, terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Specjalizuje się w tematyce edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. Zajmuje się pedeutologią, a w szczególności problemami rozwoju zawodowego nauczycieli, propaguje metody coachingowe, wspierające prace współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem roli tutora w procesie edukacyjno-wychowawczym. Organizator i współorganizator licznych konferencji

dr Marek Borowski

Doktor Nauk Społecznych o specjalności resocjalizacja, mgr polityki społecznej, skończył również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania,  wychowania fizycznego, przygotowania pedagogicznego. Ukończył szkolenia i kursy z zakresu: mediacje szkolne i rówieśnicze, interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży, podstawy pracy coachingowej, zarządzanie ryzykiem w projekcie, metodyka project management.

Przez 15 lat prowadził szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania jakością, personelem, psychologii organizacji, zarządzania w organizacji w ramach holenderskiej firmy Kema Polska, Akademia Jakości oraz Human Managmet Sp. z.o.o. W tym czasie przygotował do certyfikacji ponad 100 firm. Na uczelni, jako adiunkt, pracuje od 2005 roku. Karierę akademicką rozpoczynał na APS w Warszawie oraz KUL w Stalowej Woli. W latach 2007-2019 był Dziekanem Wydziału Pedagogicznego w SWPW w Filii w Wyszkowie. Od 2019 roku jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Jest autorem i współautorem 15 książek w języku polskim i angielskim oraz 80 artykułów z zakresu resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, aksjologii.

Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz prowadzi zajęcia z „walki w bliskim kontakcie” w Projekt Ranger. Prowadzi  również treningi samoobrony dla osób dorosłych i judo dla młodzieży szkolnej na każdym etapie edukacyjnym. Uczestniczył w Mistrzostwach Polski w judo form kata gdzie zdobył IV i V miejsce oraz Mistrzostwach Polski Tang Soo Do gdzie zdobył wicemistrzostwo Polski w kata. Jest posiadaczem 3 dana w judo, 1 dana w karate kyokushin, 1 kyu w karate shotokan oraz instruktorem samoobrony, kulturystyki i trenerem judo.

 

 

Partnerzy kierunku

 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli
 • liczne przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • instytucje samorządowe
 • organizacje społeczne
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii