Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 320 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Plan studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich obejmuje również przedmioty związane ze specjalnością między innymi takie jak:

 • Podstawy pracy socjalnej z metodyką.
 • Podstawy gerontologii.
 • Metodyka opieki paliatywnej.
 • Metody pracy z dzieckiem trudnym.
 • Instytucje i formy opieki i wsparcia społecznego.
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Metodyka kształcenia dorosłych.
 • Wparcie rodzin z potrzebami opiekuńczymi.
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Pedagogika twórczości z animacją społeczno-kulturalną.
 • Elementy doradztwa zawodowego z metodyką.
 • Zarządzanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 • Projektowanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego.
 • Etyka pracy opiekuna - wychowawcy.
 • Profilaktyka uzależnień.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

 • Pedagogiki ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno–społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, służba więzienna, inspekcje i straże, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy alternatywnie blok zajęć z dziedziny umiejętności strzeleckich.
 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej, prawa.
 • Certyfikowane szkolenie z samoobrony, zabezpieczenia imprez masowych (uprawnienia do pracy w ochronie).
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz w jednostkach terenowych.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
 • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.
 • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji i komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, ale również zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.