Co po studiach?

Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to kierunek gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – Policji, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a funkcjonariuszom i pracownikom służb mundurowych, placówek socjoterapeutycznych, poradni pedagogicznych i ośrodków wychowawczo-resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.