O kierunku

Specjalność

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - specjalność na kierunku Pedagogika !!!

Specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika to niezwykle interesujący kierunek. Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez służbę więzienną, straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy wojsko. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

Studenci w toku studiów zyskują nie tylko przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do policji i służb mundurowych, ale także mają możliwość zdobycia certyfikatów podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb, a potwierdzających uzyskanie umiejętności np. w zakresie samoobrony i sportów walki.

Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów praktycznych. Obejmują również badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych. Umożliwiają kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa.

Dlaczego warto?

Warto bo specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną:

 • Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
 • Przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.
 • Umożliwia zainteresowanym Studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień - uprawnienia pedagogiczne, Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony.
 • Realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
 • Gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Wykładowcy-praktycy

dr Waldemar Szymański

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim

inspektor mgr Paweł Karolak

Mgr Paweł Karolak, oficer dyplomowany Policji, od 1992 roku funkcjonariusz Policji, od 2004 roku zajmujący w Policji różne stanowiska kierownicze, w tym od czerwca 2016 roku – Komendant Miejski Policji w Łodzi.

Ukończył Studium Podyplomowe Administracji Publicznej na Uniwersytecie Łódzkim, (magister administracji) oraz Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Autor publikacji: Ucieczki osób małoletnich z domu rodzinnego jako kryzys i zaburzenie wartości w rodzinie (2017), Przemoc w rodzinie w aspekcie tragedii dzieci i działań podejmowanych przez Policję na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (2017), Rola Policji na przykładzie czynności realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi (2016).

Współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w charakterze wykładowcy od 2016 roku. Prowadzi przedmioty: Pragmatyka służb mundurowych, Wiedza o Instytucjach porządku publicznego), Subkultury młodzieżowe, Komunikacja Społeczna i Interpersonalna.

podpułkownik w st. spocz. mgr Cezary Łuczak

były Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz Zakładu Karnego z Oddziałami Psychoterapeutycznymi w Garbalinie. Wysoko ceniony i doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta

podinspektor mgr Arkadiusz Stawiarski

oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa oraz psychologicznych symptomów dot. wiarygodności zeznań świadków

nadkomisarz w st. spocz. mgr Sławomir Szymański

Absolwent cywilnych kierunków pedagogika, ekonomia i filologia polska oraz szkolenia oficerskiego absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Doświadczony oficer Policji (po 30 latach służby w pionie kryminalnym oraz prewencji, z kompetencjami zdobytymi w obszarze policyjnej profilaktyki /ekspert w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi/ oraz komunikacji społecznej /wieloletni oficer prasowy/) - od 2020 roku na emeryturze. Długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki; trener w zakresie przeciwdziałania antydyskryminacji i zapobiegania przestępstwom z nienawiści.

Autor wielu programów i kampanii profilaktycznych, w tym wyróżnionych na szczeblu ogólnopolskim i eurpejskim (współautor wpisanego w 2019 roku do banku dobrych praktyk w ramach konkursu EUCPN programu „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!”) oraz publikacji dotyczących min: etyki policyjnej służby, uspołecznienia działań Policji, kryminologii i profilaktyki społecznej, literatury polskiej i komunikacji interpersonalnej. Członek i sekretarz komitetów organizacyjnych licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Zainteresowania badawcze: kryminologia i wiktymologia, suicydologia, kryminalistyka, resocjalizacja, profilaktyka społeczna,  pedagogika ogólna i społeczna, prawo karne, prawa człowieka, komunikacja społeczna i interpersonalna.

Prowadzone zajęcia: Kryminologia i wiktymologia, Kryminalistyka, Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna, Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa, Komunikacja społeczna i interpersonalna.

mgr Dariusz Nowak

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog specjalny, coach, trener, mediator, terapeuta krótkoterminowy, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i aktualnie dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz wykładowca uczelni z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki w szczególności pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej.

Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy z dzieckiem. Ponadto autor szkoleń z tematyki diagnozy pedagogicznej, oceniania kształtującego, mediacji rówieśniczej, stylów komunikacji, metod coachingowych wspierających pracę współczesnego nauczyciela z dzieckiem ze SPE i w zakresie terapii.

Brał udział w licznych konferencjach i projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół i nauczycieli szkół polskich. Specjalizuje się w tematyce z zakresu resocjalizacji w szczególności profilaktyki uzależnień oraz w tematyce z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności pracy z dziećmi ze SPE. Od ponad 19 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym pracuje z dziećmi wykluczonymi społecznie bardzo często mającymi też różne problemy edukacyjne.

Partnerzy kierunku

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli

Współpraca obejmuje m.in.:

 • współorganizację przedsięwzięć profilaktycznych (kampanii profilaktycznych „Tydzień na rzecz bezpiecznego internetu”, „Superkampania Nie dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia” i in.);
 • współorganizację wydarzeń naukowych (konferencji naukowych i sympozjów);
 • badania społeczne w zakresie pedagogiki, profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i psychologii;
 • praktyki studenckie w jednostkach partnerskich.