O specjalności

Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym:

Specjalność ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników i dowódców. Studia na tej specjalności pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa.

Wybrane zagadnienia

  • Podstawy dowodzenia,
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych,
  • Zarządzanie kryzysowe,
  • Przywództwo w organizacjach zhierarchizowanych,
  • Logistyka w działaniach sił zbrojnych oraz działaniach kryzysowych,
  • Procesy decyzyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem,
  • Planowanie i organizacja działań rodzajów sił zbrojnych,
  • Metodyka oceny zagrożeń militarnych i pozamilitarnych.
  • Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
  • Obrona cywilna i ochrona ludności