Studia I stopnia

Zarządzanie logistyczne

Już od 320 zł za miesiąc

We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie wiedzy interdyscyplinarnej pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C.

Celem studiów na specjalności Zarządzanie logistyczne jest kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili dostosować własne decyzje zawodowe do zmieniających się warunków rynkowych, głównie w zakresie procesów logistycznych i obsługi klienta. Kształcenie na profilu Zarządzanie logistyczne jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego na umiejętności menedżerskie związane z budowaniem pogłębionej wiedzy o klientach i jednocześnie znajomością metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Specjalności

  1. Działalności logistycznej i metod jej wykorzystania w analizie zjawisk mikro i makrogospodarczych i podejmowaniu decyzji typowych dla obszaru logistyki,
  2. Identyfikacji relacji między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne w kontekście funkcji, jakie one spełniają w gospodarce narodowej,
  3. Elementów składowych i procesów logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązań, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,
  4. Przepisów prawa regulujących działalność logistyczną przedsiębiorstw,
  5. Metod i narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i finansowych opisujących funkcjonowanie gospodarki narodowej, rynków usług logistycznych oraz przedsiębiorstw i instytucji logistycznych,
  6. Norm i procedur projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowań ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach.