Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 330 zł za miesiąc

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Zarządzanie:
dr Łukasz Prysiński - e-mail: lprysinski@san.edu.pl,

Specjalności

Zarządzanie Organizacjami

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami  funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest adresowane do studentów zarządzania, których interesuje szeroko ujęta problematyka uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Oferta kierowana jest do studentów planujących kierować działami personalnymi w organizacjach, chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz tych którzy kierują lub planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi. Specyfika specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi realizowana jest w zakresie dwóch obszarów: teoretycznego jak i praktycznego:

 • w ramach poznania teoretycznego słuchacze uświadomią sobie jak ważną rolę odgrywa proces zarządzania personelem dla organizacji, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów;
 • w wymiarze praktycznym studenci nabędą szereg umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy w działach HR.
E-commerce i Marketing
Cyfryzacja i technologizacja współczesnego świata sprawiła, że w sposób wykładniczy wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C. W toku zajęciowym studenci uczęszczający na zajęcia w zakresie specjalności "E-commerce i Marketing" kształcą umiejętności w zakresie określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych, znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania.

Nowa gospodarka oparta na informacji i technologiach wymusza szereg zmian w zakresie realizacji podstawowych działań przedsiębiorstw. Specjalność E-commerce i Marketing została utworzona właśnie w odpowiedzi na to zapotrzebowanie by menedżerowie przyszłości posiadali pogłębioną wiedzy o rynku, zachowaniach konsumentów, strategiach oraz narzędziach marketingu i jednocześnie potrafili skutecznie stosować metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w wirtualnym środowisku.
 
Logistyczna kooperacja biznesowa
Obecnie niemal każde działanie w życiu codziennym mieszkańców Ziemi jak i pomiotów rynkowych wiąże się z logistyką. Sprawna organizacja i skuteczne działanie to podstawa sukcesu. W zgodzie z tym nurtem we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przepisów i unormowań prawnych, procesów zarządzania oraz metod i technik optymalizacji  pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Szeroka wiedza i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych pozwoli absolwentowi specjalności Zarządzanie logistyczne na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów. Specjalność Zarządzania logistyczne przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych.
 
Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z szeroko rozumianego zakresu Finansów i Rachunkowości. Celem specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, która umożliwi prowadzenie księgowości oraz ksiąg handlowych dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność ta przygotowuje przyszłych księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów w zakresie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm i innych podmiotów.

Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

 • Rachunkowość organizacji
 • Zarządzanie finansami
Zarządzanie Startupem

W gospodarce opartej na wiedzy, przedsiębiorczość wkracza w nowe wymiary. Nie wystarczy jedynie mieć pomysł na biznes, ale musi on znaleźć zainteresowanie na rynku. Ponadto, aby nowe przedsięwzięcie rynkowe mogło odnieść sukces rynkowy powinno być dobrze zorganizowane, posiadać zespół, który będzie w stanie dobrze nim zarządzać oraz promować wśród odbiorców. Start-up jest formą działalności, która funkcjonuje w niepewnym środowisku, wprowadza na rynek przełomowe innowacje i daje możliwość szybkiego rozwoju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, oferujemy studentom zajęcia z zakresu wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek, wykorzystania oprogramowania komunikacyjnego w zarządzaniu, kluczowych kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu zespołami projektowymi. Absolwenci specjalności Zarządzanie start-up’em będą przygotowania do tworzenia nowych organizacji na rynku oraz zarządzania nimi.

Dzięki tej specjalności poznasz narzędzia, techniki i dobre praktyki, które w warunkach dużej niepewności i niestabilnym otoczeniu pozwolą Ci znaleźć klucz do sukcesu. Nauczysz się opracowywać modele biznesowe oraz tworzyć strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Wprowadzimy się w arkana nowinek technologicznych, poszerzymy Twoje horyzonty i nauczymy wykorzystywać nowoczesne e-narzędzia.

Zarządzanie Projektami

Innowacyjna działalność przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych możliwości w organizacji procesów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych podejść jest zarządzanie projektami. Obecnie w każdym przedsiębiorstwie istnieje konieczność wykorzystania wiedzy i umiejętności w kierowaniu projektami. Reorganizacja procesów, wdrożenie nowych systemów, wprowadzenie innowacyjnych produktów wymagają od przedsiębiorstw nowego podejścia. Wykorzystuje się w tym zakresie metodyki zarządzania projektami.

Studenci specjalności zarządzanie projektami będą mieli możliwość poznania istniejących strategii w zarządzaniu projektami. Kształcone będą umiejętności pracy w zespołach, w tym również międzynarodowych i wykorzystania systemów komunikacyjnych, ułatwiających pracę. Studenci poznają także elementy zarządzania projektami unijnymi. Poza kompetencjami interpersonalnymi, kształcone będą także umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zasobami projektów. Ważną kwestią jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Dlatego studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – praktyków, którzy od lat czynnie uczestniczą w projektach. Absolwenci specjalności Zarządzanie projektami będą mogli znaleźć zatrudnienie w zespołach projektowych różnorodnych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto?

 • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
 • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – posiada bogate doświadczenie naukowe a także doświadczenie zawodowe jako wiceprezes Miedzi Copper Corporation oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów i wiceprezes Banku Ochrony Środowiska,
 • dr Elżbieta Klamut, prof. SAN – posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako specjalista ds. księgowości, główny księgowy oraz dyrektor ekonomiczny;
 • dr Andrzej Marjański, prof. SAN - posiada doświadczenie zawodowe jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o., współwłaściciel Przedsiębiorstwa Dremar s.c. w Jeżowie oraz członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki;
 • dr Arkadiusz Derkacz - posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy jako menedżer ds. kontrolingu i procesów biznesowych, dyrektor finansowy, kierownik produkcji, logistyki, kierownik organizacyjny.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem kierunku Zarządzanie:
dr Łukasz Prysiński - e-mail: lprysinski@san.edu.pl,