Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 330 zł za miesiąc

Realizowane zagadnienia

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze
mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Obszar kształcenia kierunkowego

 • Socjologia
 • Psychologia
 • Podstawy Zarządzania
 • Podstawy Ekonomii
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Zrównoważony rozwój organizacji
 • Badania marketingowe
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Umiejętności interpersonalne
 • Systemy zarządzania jakością
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • ICT w zarządzaniu
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu

Wybrane obszary zajęć do wyboru

 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Consulting w zarządzaniu
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje
 • E-firma
 • Elektroniczna gospodarka finansowa
 • Zarządzanie informacją w Internecie
 • Zarządzanie relacjami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Wybrane obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii
 • Zintegrowana komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania
 • Kompetencje menedżera
 • Strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
 • System administracji publicznej
 • Organizacja służb ochrony osób i mienia
 • Etyka i standardy zatrudnienia
 • Administrowanie kadrami z elementami prawa pracy
 • Systemy motywowania w organizacji
 • Prawo pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Zarządzanie procesami sprzedaży w gospodarce 4.0
 • Cyfryzacja i gospodarka elektroniczna
 • Nowe media w komunikacji
 • Innowacje w zarządzaniu relacjami z klientami
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Ekonomiczne środowisko biznesu
 • Logistyka w dystrybucji
 • Ekonomika transportu
 • Sieci i organizacje sieciowe
 • Metodyka PMI
 • Budżetowanie i kontrola realizacji projektów
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komputerowe wsparcie zarządzania komunikacyjnego
 • Finansowa ocena projektów rozwojowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Metody rachunkowości
 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

 • Wiedza zdobyta w czasie 3–letnich studiów w połączeniu z nabytymi umiejętności oraz kwalifikacjami stanowią solidną bazę w rozpoczęciu kariery zawodowej menedżera.

 

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.