Studia I stopnia

Zarządzanie Bełchatów

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Łukasz Prysiński - e-mail: lprysinski@san.edu.pl


Zasady rekrutacji

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
    nie dotyczy absolwentów SAN
    )
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie Społecznej Akademii Nauk Filia w Bełchatowie.

 

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.