O specjalności

O specjalności

Diagnoza i terapia pedagogiczna NOWOŚĆ !!!

Studia na profilu Diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z dziećmi (przedszkola) i uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), z trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia), a także wykazującymi szczególne uzdolnienia. Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci są specjalistami w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym narzędziom diagnostycznym, metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich pedagogicznych – absolwentów z tytułem licencjata i przygotowaniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jak również do nauczycieli przedmiotowych z tytułem licencjata wszystkich szczebli edukacyjnych, studiów licencjackich psychologicznych oraz z zakresu logopedii.

Warto bo :

 • u około 30% dzieci i uczniów w Polsce diagnozuje się specjalne potrzeby edukacyjne program studiów odpowiada zatem na aktualne potrzeby definiowane w placówkach edukacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych;
 • program jest realizowany we współpracy ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wczesnego wspomagania rozwoju oraz innymi placówkami edukacyjno-terapeutycznymi;
 • kształcenie studentów powiązane jest z najnowszymi trendami łączącymi teorię z praktyką;
 • absolwenci zdobywają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i są przygotowani do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • interesująca i osadzona w najnowszej wiedzy teoretycznej tematyka zajęć oraz jej ścisłe powiązanie z praktyką - zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia rozwojowe oraz trudności w uczeniu się;
 • nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

Dlaczego warto?

 Warto, bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują;
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych;
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych;
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego;
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.);
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich;
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning;
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy?
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą;
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki;
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.