Powrót

Realizowane przedmioty

Realizowane przedmioty

W toku studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich realizowane są m.in. przedmioty związane z niżej wymienioną specjalnością:

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Program studiów został przygotowany przez teoretyków i praktyków od lat związanych z terapią pedagogiczną. W ramach poniżej wskazanych przykładowych przedmiotów studenci poznają wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin ukierunkowanych na diagnozowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dbając o jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie przyszłych terapeutów duży nacisk położony został na poznanie i zrozumienie przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera miedzy innymi takie przedmioty jak:

 • Biomedyczne aspekty ontogenezy człowieka.
 • Psychologia rozwoju i osobowości.
 • Praca w grupie zróżnicowanej.
 • Projektowanie współpracy ze środowiskiem wychowawczym.
 • Edukacja włączająca.
 • Psychologia kształcenia.
 • Diagnostyka pedagogiczna.
 • Projektowanie pracy terapeutycznej.
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Metody terapii.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju.
 • Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
 • Studenci uzyskują certyfikat trenera edukacji włączającej w ramach jednego z przedmiotów.
 • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji, jak mówić ładnie i poprawnie, jak rozwiązywać konflikty, negocjować, ale również o zasadach zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.