O kierunku

We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie wiedzy interdyscyplinarnej pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C.

Celem studiów na specjalności Zarządzanie logistyczne jest kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili dostosować własne decyzje zawodowe do zmieniających się warunków rynkowych, głównie w zakresie procesów logistycznych i obsługi klienta. Kształcenie na profilu Zarządzanie logistyczne jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego na umiejętności menedżerskie związane z budowaniem pogłębionej wiedzy o klientach i jednocześnie znajomością metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Specjalizacje

 1. działalności logistycznej i metod jej wykorzystania w analizie zjawisk mikro i makrogospodarczych i podejmowaniu decyzji typowych dla obszaru logistyki,
 2. identyfikacji relacji między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne w kontekście funkcji, jakie one spełniają w gospodarce narodowej,
 3. elementów składowych i procesów logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązań, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,
 4. przepisów prawa regulujących działalność logistyczną przedsiębiorstw,
 5. metod i narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i finansowych opisujących funkcjonowanie gospodarki narodowej, rynków usług logistycznych oraz przedsiębiorstw i instytucji logistycznych,
 6. norm i procedur projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowań ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach.

Dlaczego warto?

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne będzie mógł podjąć obowiązki specjalisty i menedżera łączącego znajomość problematyki współczesnego rynku, konkurencji i globalizacji z zagadnieniami zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Kariera absolwenta tej specjalności może być związana z zarządzaniem organizacjami zarówno z sektora MSP, jak i przedsiębiorstwami dużymi, w których pojawiają się zagadnienia wymagające szerokiej wiedzy marketingowo - logistycznej. Absolwent będzie mógł zajmować samodzielne stanowiska menedżerskie, kierować komórkami specjalistycznymi w przedsiębiorstwach, jak również prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Wykładowcy-praktycy

Program studiów z zakresu Logistyki na poziomie magisterskim realizowany jest przez praktyków z wieloletnim stażem w e-biznesie oraz uznanych wykładowców Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prowadzący to między innymi:

 • prof. Natalia Czuchraj
 • prof. Muzahim Al. Noorachi
 • prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • prof. Jewgienij Krikawskij
 • dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • dr inż. Danuta Janczewska
 • dr Michał Chmielecki
 • dr inż. Paweł Morawski
 • mgr Marta Brzozowska
 • mgr Grzegorz Mazurkiewicz

 

 

*Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.