Studia II stopnia

Pedagogika Bełchatów

Już od 330 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Specjalność Resocjalizacja z socjoterapią to specjalność w wyniku którego absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną. Absolwent przygotowany jest również do pracy z osobami uzależnionymi, do prowadzenia terapii indywidualnej jak i zbiorowej.

Wybór pedagogiki ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stwarza największe możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność. Zdobyte na niej kompetencje osobiste i społeczne pozwolą na stworzenie własnego miejsca pracy, np. fundacja, indywidualna praktyka, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub znalezienie zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, bursach, internatach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy potrzebującym.

Wybór pedagogiki ze specjalnością Diagnoza i terapia pedagogiczna umożliwia pracę w zawodzie pedagoga, specjalisty/terapeuty lub pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju
 • gabinetach terapii pedagogicznej w instytucjach oświatowych oraz w organizacjach pozarządowych.