Studia II stopnia

Pedagogika*

Już od 300 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

Opiekun merytoryczny kierunku: dr Mariola Świderska e-mail: mswiderska@san.edu.pl

Wyrównanie różnic programowych

Studenci nie posiadający uprawnień pedagogicznych do nauczania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej po studiach I stopnia, wybierający specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna są zobowiązani do wyrównania różnic programowych w zakresie edukacji elementarnej oraz praktyk pedagogicznych.

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.