Studia II stopnia

Pedagogika Bełchatów

Już od 330 zł za miesiąc

Realizowane przedmioty

W toku studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich realizowane są m.in. przedmioty związane z poszczególnymi specjalnościami:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  • Diagnoza zaburzeń i odchyleń rozwojowych,
  • Metody terapii,
  • Wybrane zagadnienia prawne w pracy pedagoga,
  • Psychologia niedostosowania społecznego,
  • Socjoterapia w praktyce społecznej,
  • Problematyka uzależnień z odziaływaniem profilaktycznym,
  • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
  • Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym,
  • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją,
  • Wybrane zagadnienia prawa karnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W ramach studiów realizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii. Realizowane są również przedmioty z zakresu teorii wychowania, filozofii i etyki będące podstawą prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie stawiania celów podejmowanych działań i ich społeczno-kulturowych i ideowych uwarunkowań. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia z zakresu projektowania zajęć z dziećmi i dorosłymi, diagnozy i terapii pedagogicznej, praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego, komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną. Przedmioty z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pedagoga.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Program studiów został przygotowany przez teoretyków i praktyków od lat związanych z terapią pedagogiczną. W ramach poniżej wskazanych przykładowych przedmiotów studenci poznają wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin ukierunkowanych na diagnozowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dbając o jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie przyszłych terapeutów duży nacisk położony został na poznanie i zrozumienie przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera miedzy innymi takie przedmioty jak:

  • Biomedyczne aspekty ontogenezy człowieka.
  • Psychologia rozwoju i osobowości.
  • Praca w grupie zróżnicowanej.
  • Projektowanie współpracy ze środowiskiem wychowawczym.
  • Edukacja włączająca.
  • Psychologia kształcenia.
  • Diagnostyka pedagogiczna.
  • Projektowanie pracy terapeutycznej.
  • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w uczeniu się.
  • Metody terapii.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju.
  • Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
  • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
  • Studenci uzyskują certyfikat trenera edukacji włączającej w ramach jednego z przedmiotów.
  • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji, jak mówić ładnie i poprawnie, jak rozwiązywać konflikty, negocjować, ale również o zasadach zdrowego żywienia.
  • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.