Studia II stopnia

Zarządzanie Bełchatów NOWOŚĆ !!!

Już od 400 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych modułów specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Rober Seliga, prof. SAN, rseliga@san.edu.pl, mgr Monika Pytel, mpytel@san.edu.pl 

Profile specjalnościowe

Administracja i Zarządzanie Publiczne NOWOŚĆ!

Administracja i Zarządzanie Publiczne NOWOŚĆ!

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest bowiem przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej. Absolwenci sprawdzą się jako specjaliści do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także jako doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych.

Moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Administracja i Bezpieczeństwo Narodowe.

Program kształcenia w ramach modułu profilowego „Administracja i zarządzanie publiczne” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Dlaczego warto?

 • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, stosowania ich w praktyce dla rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji administracyjnych.
 • Student poznaje nowe programy informatyczne wspierające działania administracji.
 • Student zna i potrafi zastosować w praktyce koncepcje zarządzania potencjałem ludziom w organizacji publicznej.
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • Wykładowcami na profilu „Administracja i zarządzanie publiczne” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz orzekania w organach administracji publicznej.
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.
 • Profil „Administracja i zarządzanie publiczne” to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ kształtuje umiejętności tak z zakresu zarządzania organizacja, jak i pogłębia wiedzę prawną z zakresu prawa publicznego.
 • Możliwość połączenia profilu specjalnościowego „Administracja i zarządzanie publiczne” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Wykładowcy-praktycy

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska – sędzia Trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA. specjalistka w zakresie prawa finansowego, ekspert ds. finansowych przy NSSZ „Solidarność”, społeczny ekspert Sejmu i Senatu, uczestniczyła w pracach nad ustawą o samorządzie terytorialnym, ustawą o finansach lokalnych oraz ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych. Autorka licznych publikacji i książek z zakresu konstytucyjnego prawa finansowego, prawa budżetowego i teoretyczno-prawnych zagadnień podatku.
 • dr Waldemar Szymański – prokurator. specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.
 • dr Paweł Sydor – sędzia. Specjalista prawa z zakresu doktryn politycznych i prawnych, zainteresowania badawcze koncentruje na kwestiach związanych z przestępczością gospodarczą, ochroną konkurencji oraz  prawnokarną ochroną zabytków. Autor licznych publikacji.
 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny. prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.
 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo- administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dr hab. Monika Bogucka-Felczak – specjalistka w zakresie prawa finansowego, zajmuje się zagadnieniami ustroju finansowego jednostek samorządu terytorialnego, prawem budżetowym, w szczególności problematyką charakteru prawnego ustawy budżetowej oraz instytucjami ogólnego prawa podatkowego i procedurami podatkowymi. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji z zakresu prawa finansowego.
 • dr Agata Kołodziejska - praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.
 • dr Łukasz Domański - adwokat, właściciel kancelarii adwokackiej, zajmującej się głównie spawami cywilnymi, karnymi, wykroczeniowymi oraz postępowaniami z zakresu prawa pracy. Prowadzi także postępowania administracyjne dotyczące m.in. skarg związanych z odmową udzielenia informacji publicznej, jak również sprawy z zakresu prawa budowlanego, w szczególności w inwestycjach drogowych, obsługę jednostki organizacyjnej Miasta Radomia zajmującej się sprawami z zakresu utrzymania dróg i inwestycji drogowych.

 

 

 

*Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.

E-biznes & Professional Communication

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia organizacji, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy wykorzystującej technologie oparte o Internet. Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" jest dla tych osób, które są zainteresowane nowoczesnym zarządzaniem wspartym na nowych technologiach, zachowaniami konsumenckimi, nowoczesnymi formami kształtowania relacji z klientem na bazie mediów społecznościowych oraz kształtowaniem skutecznych form prowadzenia biznesu w Internecie.

WAŻNE: wyniki badania FORBES na najlepsze zawody świata wskazują, iż  zapotrzebowanie na umiejętności i kompetencje osób pracujących w branży E-commerce jest nadal wysokie. Przeczytaj Raport Forbes. Są one bezpośrednio związane z tematyką zajęć prowadzonych w ramach modułu profilowego "E-Biznes i profesjonalna komunikacja". Fakty mówią same za siebie. Rozpocznij profesjonalne studia i zostań specjalistą E-biznesu.

Profil menedżerski "E-biznes i profesjonalna komunikacja" w Społecznej Akademii Nauk przygotuje Was do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie "E-commerce”, „Mediów społecznościowych" oraz "Sprzedaży" ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży on-line. Profesjonalny rozwój zawodowy w tym zakresie połączony z możliwością uzyskania certyfikatu "Profesjonalista w eHandlu" to unikalna w regionie łódzkim oferta dydaktyczna na poziomie magisterskim. Tylko w Społecznej Akademii Nauk!

Przemyślany program studiów powstał ze zderzenia oczekiwań rynku pracodawców oraz pasji studentów, jak również został wparty na amerykańskich wzorcach nauczania. Takie podejście w nauczaniu pozwala na zdobycie przez studenta niezwykle pożądanych na rynku wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Student poznając tajniki e- biznesu i profesjonalnej komunikacji kształtuje:

 • zdolność analizowania i wnioskowania w procesach decyzji biznesowych organizacji
 • znajomość polityk, strategii i technik w zakresie zarządzania
 • sprawne umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii opartych o Internet
 • sprawne posługiwanie się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy oraz efektywności public relations na bazie Internetu
 • oraz kreatywność, skuteczność, efektywność oraz umiejętności zespołowego działania.

Można by rzec, iż dzięki Internetowi przyszłość dzieje się już dziś - tylko tyle, że jest cokolwiek przed nami.

Moduł profilowy "E-biznes i profesjonalna komunikacja" adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów. Studia prowadzone są w języku polskim.

Student w ramach profilu "E-biznes i profesjonalna komunikacja" po I roku studiów ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego obejmującego swoją tematyką:

 • E-biznes,
 • Profesjonalna komunikacja,
 • Dziennikarstwo i Nowe Media 

Zajęcia w czasie studiów z zakresu na profilu "E-biznes i profesjonalna komunikacja" prowadzone są przez uznanych wykładowców Katedry Gospodarki Elektronicznej, Katedry Dziennikarstwa oraz Katedry Marketingu i Innowacji SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. 

Dlaczego warto?

 • zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń i warsztatów są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • zajęcia prowadzą uznani praktycy z wieloletnim doświadczeniem.
 • studenci biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.
 • studenci współuczestniczą w realizacji konferencji „Agile-Commerce
 • możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem - szczegóły
 • możliwość uzyskania wartościowego certyfikatu "Profesjonalista w eHandlu"

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia organizacji, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy wykorzystującej technologie oparte o Internet.

Wybierasz przyszłość - "E-biznes i profesjonalna komunikacja" jest profilem właśnie dla Ciebie!

Możliwość połączenia profilu "E-biznes i profesjonalna komunikacja" ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Zajęcia prowadzone w ramach profilu "E-biznes i profesjonalna komunikacja" będą Was w dużym stopniu przygotowywać do egzaminu certyfikującego w ramach tego programu.

Mało - dajemy więcej. Wszyscy studenci Społecznej Akademii Nauk dostają 50% zniżki na przystąpienie do egzaminu certyfikującego w ramach programu "Profesjonalista w eHandlu" na dowolnym poziomie:

Bez wątpienia w najbliższym czasie certyfikat "Profesjonalista w eHandlu" będzie mocnym punktem w Waszym CV.

Logistyka w Zarządzaniu

Dostrzegając rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej, jak i międzynarodowej obserwowany jest proces rosnącego zainteresowanie studentów kierunkiem Logistyka. Nabywaniu kompetencji i poszerzaniu wiedzy z zakresu logistyki oraz zdobywaniu określonych umiejętności służy podejmowanie nauki w uczelniach wyższych oferujących specjalistyczną wiedzę. Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi przebieg tychże procesów. Znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oferując absolwentom studiów I-go stopnia, bez względu na ukończony kierunek, możliwość kontynuowania nauki Logistyki na II-gim stopniu (poziom magisterski) w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie. Obowiązujący od nowego roku akademickiego program studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie został w zakresie Logistyki dostosowany do wymagań absolwentów studiów I-go stopnia kierunku Logistyka oraz absolwentów po innych kierunkach. W ramach Logistyki na II-gim stopniu prowadzone są osobne seminaria specjalizacyjne w zależności od tego, czy student uzyskał tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera na kierunku Logistyka, czy kończył na pierwszym stopniu studiów inny kierunek.

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Specjalizacje

Student w ramach Logistyki po pierwszym roku studiów magisterskich ma możliwość wyboru jednego z dwóch seminariów specjalizacyjnych:

 • Logistyka Międzynarodowa (dla absolwentów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu)
 • Logistyka Biznesowa (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu studiów)
 • Smart City

Dlaczego warto?

XXI wiek charakteryzuje się dynamizacją procesów internacjonalizacji i globalizacji. Wzrasta skala wyzwań, jakim muszą sprostać organizacje by móc sprawnie i efektywnie funkcjonować. Zwłaszcza przed przedsiębiorstwami pojawiają się liczne szanse, ale i zagrożenia, z którymi przyjdzie im się zmagać. Na tym polu uwidacznia się bezsprzecznie rola i znaczenie Logistyki.

Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi ich przebieg.

Logistyka znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Kierunek Logistyka jest dla tych osób, które lubią wyzwania, chcą posiadać interdyscyplinarną wiedzę, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.

Możliwość połączenia profilu "Logistyka w Zarządzaniu" ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach profilu oraz specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

Celem modułu profilowego rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach profilu są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Moduł profilowy „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Finanse i Rachunkowość.

Specjalizacje

Specjalność oraz moduł profilowy „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” obejmuje następujące specjalizacje:

 • Systemy rachunkowości i instrumenty zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • Rachunkowość i zarządzanie kapitałem w instytucjach sektora finansowego i publicznego.

Dlaczego warto?

 • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści.
 • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • Wykładowcami na profilu „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie praktyczne w branży finansowej, bankowej oraz rachunkowo – księgowej.
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.
 • Możliwość połączenia profilu specjalnościowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Partnerzy profilu

 • Kancelaria Radcy Prawnego
 • Biuro Rachunkowe
 • Biuro Biegłego Rewidenta
 • Gminy
 • Banki
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • firma DELCOR
 • firma POLSKI LEN
 • Konfederacja Lewiatan
Profil menedżerski

Kompetentna kadra menedżerska to podstawa funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Zarządzanie organizacjami stanowi ofertę kształcenia dla osób z predyspozycjami kierowniczymi pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit; ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności czy też wielkość. Profil ten przygotowuje absolwentów do roli przedsiębiorcy lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Osoby aktualnie pełniące lub planujące zająć w przyszłości stanowisko menedżerskie w firmach lub instytucjach publicznych czy też zainteresowane wartościowym zaplanowaniem ścieżki kariery zawodowej, zdobędą tu umiejętności związane z rozwojem kompetencji menedżerskich i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebnych do zwiększania efektywności oraz rozwoju organizacji. 

Wyróżnikiem profilu Menedżerskiego jest:

 • ukierunkowanie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami; proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizację; przyjęta zasada układu zajęć opiera się logice „od ogółu do szczegółu”, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych i następnie przechodzenie do problemów szczegółowych;
 • osadzenie wykładanych treści programowych w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy w odniesieniu zarówno do teoretycznych, jak i empirycznych aspektach zarządzania;
 • zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i publicznych na wszystkich poziomach zarządzania (z uwzględnieniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym;
 • zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających bogate doświadczenie akademickie i biznesowe oraz przez praktyków gospodarczych;
 • kluczowym zagadnieniem, wokół którego zbudowany program kształcenia modułu zarządzanie organizacjami jest zagadnienie  „jak organizować działalność zarządczą w organizacji ?”;
 • oferowany program pozwala na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych;
 • kompleksowe przygotowanie do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Celem kształcenia na profilu Menedżerskim jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnorodnych zadań zarządczych i ról menedżerskich związanych z zarządzaniem podmiotami biznesowymi i publicznymi. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania oraz wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, jak również kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz rozwijają zainteresowania poznawcze oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.

Studia na profilu Menedżerskim umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w organizacjach,
 • znajomością funkcjonowania współczesnych organizacji biznesowych i publicznych  w warunkach globalizacji gospodarki światowej,
 • umiejętnością projektowania systemów zarządzania organizacjami,
 • umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi,
 • posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnego typu organizacjach,
 • kształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 

Moduł profilowy „Menedżerski” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów.

Specjalizacje

Student w ramach profilu Menedżerskiego po I roku studiów ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego obejmującego swoją tematyką:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Przedsiębiorczość w sektorze MSP,
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Leadership w organizacji,
 • Kadry i płace.

Zajęcia w czasie studiów z zakresu na profilu Menedżerskim prowadzone są przez uznanych wykładowców Katedry Zarządzania SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. 

Dlaczego warto?

 • Program profilu Menedżerskiego powstał w oparciu o oczekiwania pracodawców oraz potrzeby zgłaszane przez studentów i wykorzystuje nowoczesne formy nauczania m.in. w formie konwersatoriów i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na zastosowanie w praktyce koncepcji i modeli zarządzania organizacją.
 • Przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach i podmiotach sektora publicznego, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Studia na profilu umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacjami.
 • Wyróżniająca cechą programu kształcenia jest położenie nacisku na zajęcia o charakterze warsztatowym i konwersatoryjnym.
 • W trakcie studiów istnieje możliwość wzbogacenia wiedzy i doskonalenia umiejętności w ramach Koła Naukowego Przedsiębiorczości Rodzinnej, Koła Naukowego HR „Centrum Rozwoju Kompetencji”, przygotowania publikacji artykułów w „Przedsiębiorczości i Zarządzanie” oraz współorganizowania i uczestniczenia w organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk konferencjach naukowych: „Firmy Rodzinne” oraz „Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management Congress) ”.
 • Możliwość połączenia profilu Menedżerskiego ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Moduł profilowy "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia" przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi. Absolwent posiada wiedzę w zakresie zdrowia publicznego, najnowszych trendów w medycynie, systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej oraz marketingu jednostek medycznych.

Ponadto studia kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych. 

Studia na profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • wiedzą o koncepcjach zarządzania strategicznego w usługach medycznych i ograniczeniach zarządzania strategicznego w sektorze opieki zdrowotnej;
 • ma poszerzoną wiedzę na temat klasyfikacji ryzyka w działalności gospodarczej w tym w ochronie zdrowia, zasad identyfikacji ryzyka operacyjnego;
 • posiada wiedzę o zasadach konstruowania programów zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej;
 • posiada wiedzę menedżerską w zakresie czynników wpływających na strategie szpitali publicznych i niepublicznych;
 • potrafi dokonać obserwacji, analizy, interpretacji i prognozy zdarzeń;
 • potrafi wykorzystać ubezpieczenia jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązania stosowane w programach zarządzania ryzykiem w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce w celu analizy procesu strategicznego w jednostkach medycznych.

Moduł profilowy „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów.

Specjalizacje

Student w ramach profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” po I roku studiów ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego obejmującego swoją tematyką:

 • Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia
 • Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnych

Dlaczego warto?

 • Zajęcia na profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia. Sprawia to, że tematyka zajęć jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, a zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum.
 • Profil „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” umożliwia zarówno rozszerzanie wiedzy studentom kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia jak i uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze medycznym absolwentom innych kierunków studiów I stopnia.
 • Zajęcia są prowadzone w multimedialnych salach.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o system ćwiczeń i symulacji.
 • Prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym.
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem.
 • Możliwość połączenia profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Partnerzy profilu

 • Instytut Nauk o Zdrowiu SAN
 • Szpitale publiczne i niepubliczne

Dlaczego warto?

 • specjalności odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów z wykorzystaniem metod projektowych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – posiada bogate doświadczenie naukowe a także doświadczenie zawodowe jako wiceprezes Miedzi Copper Corporation oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów i wiceprezes Banku Ochrony Środowiska,
 • prof. Łukasz Sułkowski – posiadający w swoim dorobku naukowym szereg projektów badawczych, a także doświadczenie zawodowe jako prezes Zarządu PCG Polska Sp. z.o.o. (Public Consulting Group) - globalnej firmy oferującej doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne Biura ds. Standaryzacji i Zarządzania Siecią,
 • dr Dominika Korzeniowska - posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy jako specjalista ds. analiz finansowych, analityk/kontroler, p.o. Dyrektora Finansowego.