Studia II stopnia

Zarządzanie Bełchatów NOWOŚĆ !!!

Czas trwania: 4 semestrów
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister zarządzania

 

 

Opiekun kierunku: 

dr Łukasz Prysiński

lprysinski@san.edu.pl

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze rozwoju firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi i

materialnymi w podmiotach gospodarczych, zarządzania ryzykiem oraz doradców, analityków i konsultantów, poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska połączonych z umiejętnością doboru metod i narzędzi analitycznych. Koncepcja kształcenia uwzględnia również rozwijanie umiejętności projektowego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającej identyfikację i formułowanie wybranych problemów zarządczych pozwalających na analizę i przygotowanie rozwiązań złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej i międzynarodowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych profili specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

 

Specjalności

Administracja i zarządzanie publiczne – jest przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze administracji publicznej. Specjalność ma za zadanie przygotowanie absolwentów do pełnienia zawodu w nowoczesnych strukturach administracji wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwi studentom samodzielne pełnienie obowiązków zawodowych i pełnienie służby publicznej jako wysoko wykwalifikowany urzędnik do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Skuteczna, sprawna i wydajna kadra urzędnicza jest gwarantem dobrze funkcjonującej administracji publicznej, która zapewnia stabilną podstawę dla rozwoju przedsiębiorstw i zapewnia wysoką jakość usługi dla obywateli i specjalistów. Stanowi również ważne narzędzie służące organizacji pracy rządu.

Zarządzanie nowoczesną organizacją - umożliwia zdobycie pogłębionej i wszechstronnej wiedzy zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych, umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji. Przyszły absolwent zdobywa kompetencje pozwalające na kierowanie zespołami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, wykorzystywanie odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Specjalizacja kompleksowo przygotowuje studentów do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Dlaczego warto?

 • specjalności odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów z wykorzystaniem metod projektowych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej

 

Wybrani wykładowcy-praktycy

W procesie dydaktycznym uczestniczyli jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki:

 • dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
 • dr Iwona Gawryś, prof. SAN
 • dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
 • dr Paweł Trippner, prof. SAN
 • dr Bartłomiej Stopczyński
 • dr Łukasz Prysiński
 • Dr Andrzej Abramowicz
 • Dr Krzysztof Chlebowski
 • Dr Anna Jadachowska - Dziębor
 • Dr Dariusz Kaczanowski
 • Dr Konrad Koc
 • Dr Błażej Mielczarek
 • dr n. ekon. Mariusz Nyk
 • dr Michał Turniak
 • mgr Wioletta Chrząszcz
 • mgr Dariusz Cieślak
 • mgr Łukasz Kubiak
 • mgr Anna Zochniak