Kadra

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska: doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Ekspert w zakresie zarządzania miastem i regionem, strategii rozwoju, stymulowania procesów innowacji.  W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowo-warsztatowe. 

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym czterech projektów w ramach programów ramowych UE oraz 12 grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka licznych, zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu).

Dr Justyna Trippner-Hrabi: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w nowoczesnych modelach zarządzania i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii i Transilvania University w Rumunii. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, International College of Zhengzhou University w Chinach oraz Clark University – gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA.  Przez lata Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc. Uczestnik projektów, konferencji, kongresów krajowych oraz międzynawowych.

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego: absolwentka handlu zagranicznego, doktor habilitowany ekonomii. Pracuje na  stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Bada instytucjonalne aspekty ochrony klimatu, znaczenie zasobów naturalnych w rozwoju różnych krajów i regionów, procesy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz skuteczność i efektywność instrumentów polityki ochrony środowiska. Kompetencje doskonaliła podczas wyjazdów stypendialnych m.in. na uniwersytetach w Mannheim, Lund i Halmstad, w Instytucie Badań Pracy w Oslo (Arbeidsforskningsinstituttet AFI) i w Instytucie Laudera, Wharton School University of Pennsylvania w Filadelfii.  

Jest członkinią Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych takich jak: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów, w którym od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej zarządu, European Association of Environmental and Resource Economists, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Società Italiana per le Scienze del Clima. .

Zajmuje się dydaktyką w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju.  Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim. 

Dr Agnieszka Rzeńca dr ekonomii, mgr ochrony środowiska. Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w wymiarze lokalnym: zasobooszczędne gospodarowanie, polityka miejska, planowanie zintegrowane, współpraca w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami, współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska.

Agnieszka Sobol: doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki. Pracownik Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto doświadczenie w pracy i we współpracy z samorządem terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej. 

Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Zdobywczyni nagrody w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich.