O kierunku

Studia podyplomowe „Zarządzania procesami sprawiedliwej transformacji” dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji.

Istotą studiów jest podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia wzajemnej współpracy i rozwoju kompetencji wśród pracowników jst, w tym poszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi (m.in. instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansujące, wyższe szczeble administracji publicznej), co przełoży się na wykreowanie liderów, którzy taką współpracę będą inicjowali, a następnie podtrzymywali i kontynuowali.

Cele szczegółowe:

  1. Rozwój umiejętności identyfikacji problemów i wyzwań stawianych w procesie Sprawiedliwej Transformacji oraz planowania i realizacji zintegrowanych projektów rozwojowych
  2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do sprawnego wdrażania procesów Sprawiedliwej Transformacji
  3. Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie nawiązywania i efektywnej realizacji współpracy i współdziałania oraz inicjowania aktywności gospodarczych i społecznych
  4. Rozwijanie umiejętności budowania konkurencyjności poprzez cyfrową transformacje, implementacja mechanizmów współdziałania z wykorzystaniem narzędzi Platformy Przemysłu Przyszłości

Adresaci studiów

Kierunek jest adresowany do wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi procesami i instrumentami  zarządzania w gminie i regionie, tj.

  • samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych)
  • pracowników administracji publicznej
  • przedstawicieli biznesu
  • przedstawicieli organizacji społecznych
  • przedstawicieli otoczenia biznesu.