Powrót

Realizowane zagadnienia

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych obejmuje 4 bloki zagadnień (Geopolityka; Zarządzanie; Region, miasta, gminy; Społeczeństwo), ściśle ze sobą powiązane, stanowiące spójną logiczną całość. Obejmują one kluczowe determinanty procesów Sprawiedliwej Transformacji bezpośrednio i pośrednio wpływające na procesy rozwoju lokalnego i regionalnego. Integralnym elementem programu studiów jest praca projektowa o charakterze aplikacyjnym, będącą odpowiedzią na aktualne procesy zachodzące w konkretnym obszarze transformacji.

 

„Myśl globalnie działaj lokalnie” – ta powszechnie znana maksyma w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia. Nieprzewidziane i nagłe zdarzenia jak chociażby pandemia, wyraźnie wskazują, iż musimy być przygotowani i reagować aktywnie na ogólnoświatowe wydarzenia, zjawiska, procesy. Blok geopolityka to blok identyfikujący współczesne trendy i uwarunkowania ponadnarodowe i krajowe determinujące polityki lokalne i regionalne. Stanowi on punkt wyjścia do zagadnień przystosowania się gmin/miast/regionów do zmieniających się warunków, wykorzystania szans z nimi związanych oraz jak również ograniczania szeregu ryzyk.

Koncentruje się na mechanizmach i instrumentach procesów Sprawiedliwej Transformacji. Obejmuje zagadnienia zarządzania m.in.: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem. Ważnym jego elementem jest zarządzanie projektami oraz organizacji i finansowania projektów w tym projektów zintegrowanych.

To kompendium interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej o miastach, gminach i powiązaniach regionalnych. Współcześnie wyzwaniem dla miast/gmin jest zmiana kierunku rozwoju z uwzględnieniem zaistniałych lub przewidywanych uwarunkowań m.in. dekarbonizacji, restrukturyzacji gospodarczej. Pogłębiające się negatywne procesy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wskazują, iż kształtowanie odpornych i bezpiecznych miast/gmin jest zadaniem wyjątkowo pilnym. Dodatkowo blok porusza również tematy związane z Transformacją Cyfrową w ujęciu budowania konkurencyjności oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność wspólnych projektów.

Akcentuje potrzebę upodmiotowienia procesu transformacji. Transformacja realizowana powinna być w procesie uspołecznionym, przy jak najszerszym zaangażowaniu społeczności regionu i zgodnie z jej potrzebami. Jednocześnie wymaga zaangażowania wielu aktorów tej zmiany – administracji i władz wszystkich szczebli, w tym zwłaszcza władz lokalnych, mieszkańców, biznesu, organizacji pozarządowych. Przede wszystkim wymaga szerokiej edukacji i wyposażenia kadr w różnorodne umiejętności z zakresu współdziałania i innowacji społecznych.