Aktualności

Pedagogika, studia magisterskie w Bełchatowie!

« wróć

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że FILIA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK w BEŁCHATOWIE otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej do kształcenia na kierunku Pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z opinią I zespołu nauk społecznych oraz stanowiskiem Uczelni stwierdziło, że Filia Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

 

Uchwała nr 218/2020

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 21 maja 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej spełnienia warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni
w ramach postępowania z wniosku Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
o pozwolenie na utworzenie w Filii w Bełchatowie studiów na kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

 &1

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią I zespołu nauk społecznych, prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, wyraża:

pozytywną opinię

w związku z tym, że studia na kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia
o profilu praktycznym mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

............. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu

26.05.2020

Krzysztof Diks