Powrót

Rekrutacja cudzoziemców

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

  • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji,
  • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: lodz@san.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski,
  • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.
ETAP I

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:
1. Formularz aplikacyjny, pobierz
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
4. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, pobierz
5. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej,
6. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I semestr nauki),
7. 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług finansowych,

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):
1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią, pobierz
3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji, pobierz
4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej). pobierz

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:
1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:
1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
3. poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
5.1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
6. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
7. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski. Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej.
8. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów,
9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i wybranej formie kształcenia (z tłumaczeniem na język polski, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski), pobierz
10. informacja o adresie, pod którym przebywa cudzoziemiec w Polsce: poświadczona przez uczelnię kopia decyzji o zameldowaniu lub umowy najmu lokalu mieszkaniowego.

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

1. przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
2. poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
3. uzyskają potwierdzenie z SAN, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu Kandyta musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski, pobierz

Uznawalność zagranicznego wykształcenia

Wymogi językowe
Kandydat legitymujący się wykształceniem uzyskanym poza granicami Polski i ubiegający się o przyjęcie na studia w SAN musi posiadać dokumenty:
1. w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) lub równorzędne,
  • dyplom IB (International Baccalaureat),
  • dyplom EB (European Baccalaureate)

2. w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich) – dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju ich wydania.

Jeżeli świadectwo/dyplom nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć suplement lub transkrypt zawierający min. wykaz ocen.


Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej musi być:

ZALEGALIZOWANY

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna w państwie, w którym je wydano.
Apostille - jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 
WAŻNE: Legalizacji (apostille) nie można dokonać po przyjeździe do Polski.
UZNANY W POLSCE ZA RÓWNOWAŻNE Z ODPOWIEDNIM POLSKIM ŚWIADECTWEM/DYPLOMEM
PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć tłumaczenie przysięgłe na język polski:

  • świadectwa lub dyplomu
  • legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym)
  • dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów.

Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej.

Szczegółowych informacji na temat uznawalności zagranicznego wykształcenia przy przyjęciu Kandydata na studia w Społecznej Akademii Nauk udziela Biuro Rekrutacji Międzynarodowej: telefonicznie pod numerem +48 42 664 66 56/57 lub mailowo: lodz@san.edu.pl