Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe) na jedno z poniższych kont: 
  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Dane do przelewu: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź 
W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).

Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:

1.Imienia i nazwiska

2.Miesiąca, za który została dokonana wpłata

3.Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów

4.W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

Przykład nr 1 : Jan Kowalski, Marzec 2019, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2019, Administracja I stopnia

Przykład nr 2 : Jan Kowalski, Zarządzanie st.I, opłata rejestracyjna/opłata za legitymację studencką

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Pielęgniarstwo (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Dziekanacie*

*Lista podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania badań kandydatów w 2019 roku:

Zasady rekrutacji:
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do dziekanatu komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wszystkich kandydatów zachęcamy do skorzystania z REKRUTACJI ON-LINE. 
Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia - należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od daty rejestracji on-line. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w podanym terminie, prosimy o kontakt. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Dziekanacie, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Dziekanatu).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Przed przystąpieniem do rekrutacji on-line, zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza rekrutacyjnego (do pobrania poniżej). Formularz może być wykorzystany przez osoby, które nie mają możliwości wypełnienia wniosku on-line.