Powrót

Wymagane dokumenty 2021/2022

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia;
    nie dotyczy absolwentów SAN
    )
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Dane do przelewu: 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 9, 
90-113 Łódź

  • opłaty kwalifikacyjne wnosisz na indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnoszona jest opłata (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów)

 

Zasady rekrutacji na studia

Zostań studentem SAN i zapisz się na studia w 5 prostych krokach!

 

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie
 www.e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.