Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier

O nas

Oferta Biura Karier

Cele i zadania Akademickiego Biura Karier:

- wspieranie studentów i absolwentów SAN w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej oraz podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu lub doskonaleniu poprzez:

 • kompleksowe poradnictwo zawodowe (diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poradnictwo indywidualne i grupowe, opracowywanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego)
 • dostarczanie informacji zawodowej, między innymi w zakresie: rynku pracy i dostępnych ofert pracy, możliwości dalszego lub dodatkowego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • pomoc w poszukiwaniu miejsc odbywania praktyk i staży oraz wolontariatu
 • organizowanie różnych form doskonalenia: warsztatów, kursów, szkoleń, staży, konferencji i seminariów
 • pomoc studentom w zaistnieniu na rynku pracy poprzez przygotowywanie projektów dla firm

- rozwój Wydziału i dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bełchatowskiego, poprzez pozyskiwanie informacji od pracodawców i studentów na temat oczekiwań dotyczących oferty kształcenia

- wzmacnianie współpracy Wydziału z lokalnym środowiskiem i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów Uczelni poprzez uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego i współpracę oraz warsztaty dla licealistów z zakresu planowania kariery zawodowej, odkrywania i rozwijania talentów.

Prof. Łukasz Sułkowski Prorektor SAN ds. jakości kształcenia:

Staramy się robić wszystko, żeby każdy absolwent naszej uczelni, po studiach znalazł dobrą pracę.

Naszym głównym celem jest zapewnienie jak największej ilości zajęć praktycznych. Ograniczamy do minimum teorię. Współpracujemy z firmami z całej Polski i kierujemy do nich studentów na praktyki i staże. Wielu z nich, po ukończeniu nauki, tam właśnie znajduje pracę.

Wysoka jakość kształcenia potwierdza się w corocznych rankingach, w których Społeczna Akademia Nauk zawsze zajmuje czołowe pozycje. Dbamy o prestiż naszej uczelni i wysoki standard kształcenia studentów. To nie przypadek, że według rankingu dziennika Rzeczpospolita jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w Łodzi.

Naszą misją jest wspieranie Studentów i Absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz pomoc Pracodawcom w znalezieniu najodpowiedniejszych kandydatów na proponowane stanowiska.

Drogi studencie, dzięki współpracy z nami będziesz:

 • znał swoje predyspozycje i potrafił określić cele zawodowe
 • potrafił skonstruować dokumenty aplikacyjne w oparciu o oczekiwania pracodawców
 • znał metody aktywnego poszukiwania pracy i najnowsze informacje o rynku pracy
 • potrafił dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • mógł skorzystać z profesjonalnych narzędzi, testów i kwestionariuszy
 • miał możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami
 • mógł wziąć udział w szkoleniach podnoszących twoją atrakcyjność na rynku pracy
 • mógł skorzystać z pomocy doradcy zawodowego
 • mógł wziąć udział w ciekawych praktykach zawodowych

System Minerva

Biuro Karier w swojej pracy wykorzystuje system informatyczny „Minerva edu”. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób dopasujemy Twoje kompetencje do oferty pracy. Sposób funkcjonowania systemu opisuje poniższy graf:

Kursy i szkolenia
Praktyki studenckie

Czym są zawodowe praktyki studenckie?

Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia Studentów Społecznej Akademii Nauk wynikającą z programu nauczania i planu studiów. Do odbycia praktyk zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Głównym celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji (w tym społecznych) zdobytych w trakcie studiów w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej oraz poznanie zadań, cech, form, organizacji, metod i wyników pracy wybranej przez studenta instytucji bądź firmy, a także poznanie jej środowiskowych uwarunkowań.

Cele szczegółowe praktyk to:

 1. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia dyskusji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 2. połączenie teorii wyniesionej z zajęć ogólnych i specjalnościowych w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach realnego działania przedsiębiorstwa lub innej organizacji zatrudniających między innymi pracowników o specjalnościach zgodnych z profilem kształcenia, realizowanymi przez studenta,
 3. zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy zawodowej zgodnie z profilem wybranej przez studenta specjalności,
 4. kształtowanie u studentów odpowiednich postaw i motywacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalności,
 5. umożliwienie studentom rozwijania kwalifikacji i kompetencji poprzez pobudzenie inwencji, własnej inicjatywy i samorealizacji, jako formy ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego,
 6. umożliwienie studentom poznania potencjalnego miejsca pracy i środowiska zawodowego, w którym w przyszłości mogą wykonywać określone dla swojego wykształcenia zadania.

Trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym to obowiązek, który wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy.

Wiele osób nie może znaleźć pracy po studiach, a pracodawcy narzekają, że absolwenci nie są odpowiednio przygotowani. Powszechne i dłuższe praktyki mają to zmienić i zwiększyć szanse wykorzystania umiejętności młodych ludzi.

JAKIE JEST NOWE PRAWO DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH?

Od 1 października 2014 roku:

 • studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy,
 • studenci mają być lepiej przygotowywani do wejścia na rynek,
 • uczelnie mogą poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym – pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów, a praktycy zawodowi mogą prowadzić na uczelniach zajęcia,
 • praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące.

Tu można poznać pracodawców i oferty praktyk, porozmawiać o szczegółach i możliwości współpracy.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRAKTYK W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W BEŁCHATOWIE:

 • Student dokonuje wyboru zakładu pracy w którym zamierza odbyć praktykę lub korzysta z pomocy Akademickiego Biura Karier działającego przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
 • Następnie Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie.
 • Na tej podstawie Akademickie Biuro Karier przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk.
 • Po podpisaniu umowy, przez każdą ze stron student skierowany jest na odbycie praktyki, a po jej zakończeniu zobowiązany jest do dostarczenia do ABK Dziennika Praktyk, który powinien zawierać informacje dotyczące: terminu odbycia praktyki, programu praktyk, oceny jakości pracy praktykanta.
 • Na tej podstawie opiekun ds. praktyk dokonuje wpisu do indeksu.
Praktyki studenckie - firmy partnerskie

Akademickie Biuro Karier działające przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym aktywnie wspomaga studentów w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert praktyk i staży studenckich . Student poszukujący praktyk/staży kontaktuje się bezpośrednio z ABK SAN (e-mail: wspolpraca@san.edu.pl), wskazuje firmę i obszar zagadnień jakie go interesują, następnie ABK przesyła mu konkretne oferty praktyk/staży zawodowych.

 

Podmioty współpracujące z SAN w Bełchatowie w zakresie realizacji praktyk oraz staży studenckich

Proces rekrutacji - praktyczne porady
Jak przygotować się do Assessment Center?

Chociaż sesje Assessment Center cieszą się w firmach dużą popularnością, to wielu kandydatów nadal czuje obawy i opór przed tą metodą selekcji. Podpowiadamy, czego się spodziewać i o co zadbać zanim przekroczymy próg sali rekrutacyjnej.


Jak przygotować się do Assessment Center?

Assessment Center uważany jest prze rekruterów za niezwykle trafny i efektywny sposób sprawdzenia kompetencji oraz badania potencjału. Kandydaci są obserwowani w działaniu. Wykonują zadania typowe dla stanowiska, o które zabiegają.

”To pozwala nam przewidzieć, jak dana osoba zachowa się później w pracy i czy sobie poradzi” – tłumaczy Agata Boś, dyrektor działu konsultingu w Advisory Group TEST Human Resources. Na Sali jest kilku obserwatorów, którzy uważnie śledzą zachowania uczestników sesji.

PRZED I W TRAKCIE SESJI – CO JEST NAJWAŻNIEJSZE?

Kandydaci często obawiają się tej metody, ponieważ zawiera ona element zaskoczenia. Nie da się przewidzieć pytań i zadań. Nie oznacza to jednak, że nie możemy przygotować się do sesji.

Agata Broś radzi, aby:

Jak najwięcej dowiedzieć się na temat samej firmy i stanowiska, na które aplikowaliśmy. Są to informacje, które mogą się okazać kluczowe podczas sesji. Zapytać rekrutera o czas trwania sesji oracz czy będzie mieć ona charakter grupowy czy indywidualny. W ramach sesji AC możemy brać udział w dyskusjach z innymi kandydatami, odgrywać wspólne scenki sytuacyjne, rozwiązywać problemy i opracowywać rozwiązania. Sesja mioże mieć też charakter indywidualny, w trakcie której samodzielnie będziemy pracować nad różnorodnymi zadaniami.

Zadbać o siebie, wyspać się i odpocząć przed spotkaniem rekrutacyjnym. „Sesja AC może trwać nawet kilka godzin, ponieważ składa się na nią kilka różnorodnych zadań, dlatego warto być wypoczętym” – radzi Agata Broś.

Być świadomym emocji i stresu, jakie może wywołać sesja, ale nie traktować jej jak egzaminu. – To naturalne, że się denerwujemy. Zadbajmy jednak o to, żeby stres nie blokował naszej aktywności podczas sesji. Assessment Center to okazja, by dowiedzieć się więcej o samym sobie i swoich kompetencjach. Bądźmy pozytywnie nastawieni – sugeruje ekspert. Przestrzegać etykiety spotkań biznesowych. „Assessment Center jest spotkaniem biznesowym, dlatego strój i sposób zachowania również powinny być biznesowe” – mówi przedstawicielka Adivisory Group TEST Human Resources.

Zachowywać się profesjonalnie – być punktualnym, nie odbierać telefonów podczas sesji, słuchać uważnie tego, co mówią inni. Przyjąć postawę zaangażowaną. Pamiętajmy, że celem AC jest zdobycie wyczerpujących informacji o kompetencjach kandydatów. Pozwólmy się poznać rekruterom. Angażujemy się maksymalnie i wykonujemy zadania najlepiej, jak tylko potrafimy.

Skoncentrować się na zadaniach. Dopytywać rekruterów, jeśli jakieś zadanie nie jest zrozumiałe, dokładnie zapoznać się z instrukcją załączoną do każdego zadania. I najważniejsze: „Warto zachowywać się naturalnie i być sobą. Nie starajmy się odgadnąć, jaki jest cel zadania i jak powinien wyglądać najlepszy scenariusz. Warto działać zgodnie z samym sobą i zachowywać się tak, jakbyśmy byli w miejscy pracy” – podsumowuje Agata Broś.

Źródło: Pracodawcy 2016/2017 - Wydawca: Grupa PRACUJ S.A. (październik 2016), s. 21

 

 

Jak dodatkowo wyróżnić CV? Stwórz profil zawodowy!

Jeśli cały czas poszukujesz sposobu na udoskonalenie swojego życiorysu, dodaj do niego profil zawodowy. To tylko kilka zdań, które pomogą Ci zyskać w oczach rekrutów i wyraźnie wyprzedzić konkurencję.

„W mojej opinii w aplikacjach większości kandydatów brakuje profili zawodowych” – mówi Konstancja Zyzik, Recrutiment Coordinator w Pracuj.pl. „Oczywiście na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy coraz więcej kandydatów decyduje się na ich zamieszczenie w CV, ale wciąż jest to niewielki odsetek osób. A przecież taki profil zawodowy to doskonałe podsumowanie kwalifikacji i motywacji osoby poszukującej pracę oraz ogromna wartość dodana dla rekrutera, który najważniejsze informacje nt. kandydata otrzymuje w skondensowanej formie już na początku dokumentu” – dodaje.

O CZYM MOWA?

Profil zawodowy, nazywamy również celem zawodowym to kilkuzdaniowe podsumowanie naszej dotychczasowej kariery oraz określenie kierunku, w jakim chcielibyśmy się w przyszłości rozwijać. Umieszczamy w górnej życiorysu, zaraz pod danymi osobowymi, a przed oświadczeniem zawodowym. Jego długość to maksymalnie 5 zdań. Uwaga! Nie należy automatycznie wklejać tego samego profilu zawodowego do każdej aplikacji.

”Tak jak całe CV, wymaga on personalizacji pod kątem oferty, na którą aplikujemy. Wykorzystajmy profil do podkreślenia tych elementów, które są dla pracodawcy szczególnie ważne” –zwraca uwagę ekspert z Pracuj.pl

3 KROKI DO STWORZENIA DOBRGO PROFILU

Postaraj się, aby profil zawodowy w Twoim życiorysie odpowiadał na 3 podstawowe pytania:

 1. Kim jesteś?
 2. Jaki jest Twój obszar specjalizacji? Jakie są Twoje osiągnięcia?
 3. W jakim kierunku chcesz się rozwijać w przyszłości? Jaki jest Twój cel zawodowy? Konstancja Zyzik podkreśla jednak – W zależności od etapu kariery, na jakim znajduje się kandydat, profil zawodowy może się nieco różnić.
CO PISAĆ NA POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ?

”Jeśli przygotowujemy aplikację na staż lub praktykę, warto potraktować profil zawodowy jako miejsce do pokazania naszych motywacji zawodowych oraz tego, gdzie widzimy się w przyszłości” – podpowiada Konstancja Zyzik. Dadaje również, że w przypadku osoby na początku kariery zawodowej, nie trzeba skupiać się na jednym, ale można wskazać kilka bliskich sobie kierunków rozwoju. Na przykład osoba, która myśli o karierze w dziele HR, może jak o obszar swojej specjalizacji podać zarówno rekrutację, jak i employer branding.


Jak dodatkowo wyróżnić CV? Stwórz profil zawodowy!

Co napisze doświadczony pracownik?

„Osoba co najmniej 2-letnim doświadczeniem powinna potraktować profil zawodowy jako miejsce do podsumowania swojej dotychczasowej kariery, przedstawienia specjalizacji, największych sukcesów oraz planów na przyszłość” – dodaje ekspert Pracuj.pl. „Porównałabym profil zawodowy z kilkuzdaniową wizytówką kandydatka” – mówi.


Jak dodatkowo wyróżnić CV? Stwórz profil zawodowy!

A Wy – dodajecie do swoich aplikacji profil zawodowy?

Źródło: Pracodawcy 2016/2017 - Wydawca: Grupa PRACUJ S.A. (październik 2016)

 

 

Zdjęcie do CV – jak wybrać najlepsze?

Wśród kandydatów pokutuje opinia, że zdjęcie w CV jest najważniejsze. Ważniejsze niż jego treść. Owszem, dobra fotografia może pomóc przykuć wzrok rekrutera i dać się zapamiętać. Zła również – w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jednak zdecydowanie najważniejszym punktem CV jest doświadczenie i to na nie czytający zwraca największą uwagę. Aby jednak CV było w pełni profesjonalne, warto zupełnie tematu zdjęcia nie odpuszczać.

– Osoby biorące udział w procesie rekrutacji bardzo często wychodzą z mylnego założenia, że CV bez zdjęcia zostanie negatywnie ocenione przez rekrutera, co w efekcie zmniejszy ich szanse na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu rozmów – przyznaje Konstancja Zyzik, Recruitment Coordinator Grupa Pracuj S.A. – Dla mnie CV to kompletny dokument, który bardzo dobrze pokazuje kompetencje i profesjonalizm. Świadomy biznesowo kandydat nie powinien dołączać do swojego życiorysu zdjęcia z wakacji, wesela czy imprezy ze znajomymi. Jeśli nie posiada dobrej, profesjonalnej fotografii biznesowej, lepiej żeby w CV w ogóle zdjęcia nie zamieszczał – dodaje.

Najpierw doświadczenie

Badanie eyetrackingowe, przeprowadzone przez Pracuj.pl pokazuje, że rekruterzy poświęcają zaledwie 3% całego czasu na analizę zamieszczonych w CV zdjęć. Dużo ważniejsze jest dla nich doświadczenia kandydata (58% czasu poświęconego na analizę CV), jego wykształcenie (9% czasu), czy umiejętności (5% czasu).

– Fotografia pomaga rekruterowi lepiej zapamiętać kandydata po spotkaniu, utożsamić daną osobę z określonym doświadczeniem czy karierą zawodową. To co ma najistotniejsze znaczenie, to właśnie dorobek zawodowy kandydata i jego dostosowanie do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy – przekonuje Konstancja Zyzik.

Kiedy wygląd ma znaczenie?

– Są oczywiście stanowiska – w szczególności związane z bezpośrednią obsługą klienta – na których wymagana jest reprezentacyjność, ale ta wiąże się głównie ze schludnym, nienagannym i profesjonalnym wyglądem. Wtedy profesjonalnie wykonane zdjęcie będzie mile widziane – mówi Joanna Przybylska z Sigmar Recrutiment Poland. Nie będzie jednak elementem decydującym o otrzymaniu pracy.

Zdjęcie idealne

– Na dobrym zdjęciu, które warto dołączyć do CV, widoczna jest twarz lub twarz i ramiona kandydata – mówi ekspert Pracuj.pl.

Czy są jeszcze jakieś wymogi formalne? – Zdjęcie powinno współgrać z całym CV i dobrze komponować się z jego treścią – dodaje. Do CV wysyłanego do banku należy dobrać zdjęcie pod krawatem czy w garsonce; do firmy o mniej formalnej atmosferze może być więcej luzu i uśmiechu – jednak wciąż nie powinno być to zdjęcie z imienin u szwagra albo selfie z wyprawy pod namiot.

Co najlepiej założyć na siebie?
 • Należy unikać dużej ilości bieli oraz zupełnie czarnych partii ubioru. Kolory, które lubi obiektyw to szarość, grafit, grant czy błękit.
 • Zarówno panowie jak i panie nie powinny łączyć ze sobą kilku wzorów tkanin czy też więcej niż trzech kolorów.
 • Warto wybierać ubrania jednolite – bez kratek, prążków czy dobranych wzorów
 • Biżuterię należy ograniczyć do minimum i pamiętać o tym, że okulary są również jej częścią.
 • Unikajmy odpiętych guzików koszuli czy nieosłoniętych ramion.
3 błędy, których warto unikać

1. Zdjęcie słabej jakości.

Nie ma nic gorszego niż rozmazane lub rozpikselowane zdjęcie. Na fotografii w CV rekruter musi widzieć wyraźnie całą twarz kandydata. Należy unikać zdjęć prezentujących całą sylwetkę.

2. Niewłaściwe tło

Zdjęcia z wakacji, spotkań rodzinnych czy ślubów i wesel lepiej zostawić w prywatnym albumie. Zamiast tego lepiej wybrać fotografię z jednolitym, stonowanym tłem w kolorze białym, jasnoniebieskim czy szarym.

3. Bohaterowie drugiego planu

Na zdjęciu w CV powinien znajdować się tylko kandydat. Nie należy dołączać do niego fotografii, gdzie w tle widoczna jest inna osoba lub wycinać ich ze zdjęcia w programach komputerowych – to niestety widać.

I pamiętajcie! Jeśli nie aplikujecie na stanowisko modela/modelki, zdjęcie nie jest obowiązkowe. Jeśli nie masz odpowiedniej fotki dobrej jakości, po prostu jej nie zamieszczaj. Skup się natomiast na odpowiednim opisie doświadczenia i uporządkowanym układzie całego CV, a kolejny etap rekrutacji będzie w zasięgu ręki. Powodzenia!

Źródło: www.pracuj.pl

 

 

6 najgorszych rzeczy, które możesz napisać w swoim CV

Dla poszukujących pracy CV to jeden z najważniejszych dokumentów w zawodowym życiu. To właśnie od tych 2-3 kartek papieru zależy, czy rekruter zdecyduje się zaprosić Cię na rozmowę czy… nie. Dobrze wiedzieć, co i jak pisać w CV, ale jeszcze ważniejsze jest, by mieć świadomość jakich błędów unikać, aby nie zniechęcić do siebie rekrutera już na samym początku procesu.

1. Literówki, nieścisłości, błędy ortograficzne

CV to Twoja wizytówka. – Jeśli w życiorysie znajduję błędy ortograficzne czy stylistyczne to, chcąc nie chcąc, właśnie na ich podstawie wyrabiam sobie opinię o kandydacie jako o kimś, komu zwyczajnie nie zależy na pracy – komentuje Magdalena Kocikowska, specjalista ds. personalnych w Vadain International.

Dlatego zadbaj, aby Twój życiorys był napisany starannie i poprawnie – najlepiej daj go do przeczytania jeszcze komuś, kto może wyłapać dodatkowe potknięcia.

2. Same ogólniki

Możesz napisać w CV, że byłeś menedżerem restauracji lub że kierowałeś lokalem oraz zarządzałeś i szkoliłeś 15-osobowy zespół restauracji, która miesięcznie obsługiwała 2 000 osób. Widzisz różnicę? Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że rekruterzy 58% czasu poświęcanego na zapoznanie się z życiorysem spędzają na analizie doświadczenia.

– Warto dopracować tę część życiorysu, a nie opierać się w niej wyłącznie na ogólnikach. Im więcej konkretnych, mierzalnych informacji pokazujących realny zakres dotychczasowych obowiązków, tym lepiej – dodaje Magdalena Kocikowska.

Nie bój się wykorzystać w tej sekcji liczb – pokaż ilu klientów obsługiwałaś, jak dużym zespołem zarządzałeś, czy jak duży procentowy wzrost sprzedaży wygenerowałeś. Uwaga! Pamiętaj, aby nie ujawniać w tej sekcji poufnych informacji Twojego aktualnego lub byłego pracodawcy.

– Osoba ujawniająca dane będące tajemnicą firmy jest postrzegana jako nierzetelna, a na takich kandydatów mało kto chce stawiać w procesie rekrutacyjnym – dodaje ekspert HR.

3. Zbędne szczegóły nt. życia osobistego

Nie należy w CV podawać szczegółowych danych osobowych, które zwyczajnie nie są dla rekrutera ważne – wiek, stan cywilny, orientacja seksualna czy rasa. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego nie ma sensu podawać też w dokumentach swojego numeru PESEL czy numeru dowodu osobistego.

4. Brak selekcji informacji dotyczących doświadczenia zawodowego

Podstawą udanego CV jest selekcja informacji. To, że w liceum pracowałeś jako ratownik, nie pomoże Ci w zdobyciu posady maklera giełdowego, tak jak fakt, że na studiach uczyłeś się języka suahili nie da Ci większych szans w walce o stanowisko kierownika budowy.

– Z życiorysu na bieżąco trzeba usuwać przedawnione informacje, które z punktu widzenia Twojego obecnego etapu kariery nie będą miały znaczenia dla rekrutera – przypomina Magdalena Kocikowska.

5. Osiągnięcia, które nie są osiągnięciami

Również w kontekście osiągnięć ważne jest selektywne podejście do informacji. W CV nie warto pisać o tytule miss lub mistera roku (no chyba, że marzysz o karierze w modelingu) czy zwycięstwie w konkursie na największą ilość zjedzonych hamburgerów. Postaraj się, aby Twój życiorys wypełniony był wyłącznie znaczącymi osiągnięciami zawodowymi, które pomogą Ci w zdobyciu pracy marzeń.

6. Kłamstwa

Kłamstwo ma krótkie nogi. Kandydaci najczęściej pozwalają sobie w życiorysie na drobne przekłamania dotyczące znajomości języka obcego, czasu pracy u poprzedniego pracodawcy, zainteresowań czy kompetencji. Pamiętaj! Sprawny i doświadczony rekruter jest je w stanie wychwycić już po jednym czy dwóch pytaniach. W efekcie zabiegi upiększające naszą kandydaturę – oszpecają ją, a często nawet dyskwalifikują.

Źródło: www.pracuj.pl