Powrót

Zaplecze dydaktyczne SAN w Bełchatowie

Wydział SAN w Bełchatowie na mocy zawartej umowy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3
w Bełchatowie, dysponuje 33 salami dydaktycznymi o łącznej powierzchni 2147 m2, 19 pracowniami przedmiotowymi o pow. 1651 m2, 6 salami komputerowymi o pow. 438 m2, pracownią językową o pow. 69 m2, w których prowadzone są zajęcia ze studentami. Ponadto - na mocy porozumienia zawartego przez władze Wydziału z Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - studenci mają możliwość korzystania w ramach zajęć z Wychowania fizycznego, Samoobrony i ćwiczenia sprawności fizycznej oraz Gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z hali sportowej, lodowiska, basenu, siłowni i sali fitness.

Do dyspozycji studentów na kierunku „pedagogika” jest Pracownia "Edukacji Małego Dziecka" - niezbędna do prowadzenia zajęć metodycznych o charakterze praktycznym – specjalność „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”. Na wyposażeniu pracowni znajdują się materiały dydaktyczne, zarówno o charakterze pokazowym, jak
i manipulacyjnym, służące do kształtowania praktycznych umiejętności organizowania ćwiczeń sensorycznych, matematycznych oraz językowych, m.in. klocki Dienesa, kolorowe liczby, klocki systemu dziesiętnego, klocki LOGO Bogusława Rocławskiego służące do kształtowania słuchu fonematycznego. Szczególną grupę materiałów stanowią testy i zestawy prób diagnostycznych do oceny gotowości edukacyjnej dziecka oraz narzędzia do pracy terapeutycznej z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi, np. Metoda Dobrego Startu.

Budynki dydaktyczne są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parter budynku, szerokie drzwi). Ukończono prace projektowe dotyczące dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na pozostałych kondygnacjach (windy wewnętrzne i toalety o gabarytach przystosowanych dla wózków inwalidzkich).

Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby studentów oraz do prowadzonych badań naukowych.

Na Wydziale zapewnia się kompetentną obsługę administracyjną studentów. Dziekanat pracuje 5 dni w tygodniu oraz wszystkie weekendy zjazdowe, a jego pracownicy służą studentom pomocą w sprawach związanych z procesem kształcenia. Przykładowe działania podejmowane w ramach zapewnienia skutecznej i kompetentnej obsługi administracyjnej studentów to regularne szkolenia pracowników administracyjnych z zakresu obsługi studenta, obowiązujących na Wydziale procedur oraz systemu opieki materialnej, badania „mystery shopping” w zakresie jakości obsługi studentów. Do dyspozycji w siedzibie głównej Uczelni studentów jest także Koordynator ds. pomocy materialnej.

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Bełchatowie mają do dyspozycji zasoby biblioteczne Biblioteki Głównej SAN w Łodzi oraz zbiory własne zgromadzone w bibliotece Wydziału. Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Bełchatowie rozpoczęła swoją działalność wraz z początkiem istnienia Wydziału. Dotychczas zgromadzono w niej ponad 1 000 woluminów i zbiory są ciągle uzupełniane m.in. o kolejne pozycje. Zbiory te gromadzone są w oparciu o potrzeby użytkowników, którymi są studenci, wykładowcy i pracownicy Wydziału.

Oprócz literatury wydanej w formie drukowanej, biblioteka zapewnia dostęp do książek w formie elektronicznej zamieszczonych na platformie ibuk oraz pozycji Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk dostępnych on-line pod adresem: https://lodz.san.edu.pl/strefa-studenta/biblioteka, elektronicznych baz danych wybranych tytułów czasopism związanych z kierunkiem „pedagogika” - na Platformie EBSCO i Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dostęp do zasobów elektronicznych dla uprawnionych użytkowników jest możliwy zarówno na Wydziale jak również ze wszystkich komputerów poza nim. Taki dostęp do uczelnianych zasobów sieciowych, e-bibliotek spoza sieci wewnątrzuczelnianych Intranetu z rożnych miejsc możliwy jest dzięki wdrożonemu przez Dział IT systemowi Hidden Automatic Nawigator.

Podsumowując Wydział dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych w dziedzinie kształcenia kierunkowego. Sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia audiowizualne, co pozwala na uzyskanie przez studentów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.