Aktualności

Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!

« wróć

17 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w murach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98, odbyła się certyfikowana konferencja dydaktyczna dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec bezbronnych dzieci, w szczególności tych najmłodszych.

Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak i reprezentujący Rektora Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski powitali zebranych gości i prelegentów. Wyrazili nadzieję, że prezentowane treści przyczynią się do tego, aby żadne dziecko nie było więcej dotknięte przemocą ze strony najbliższych.

Wśród zaproszonych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, Kurator Okręgowy – Mirosława Gumowska – Bubas, Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego – Zbigniew Kręcisz i Zbigniew Osiciński, Prokuratur Okręgowy w Łodzi – Ewa Stęplewska, Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście – Renata Sikora,Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ – Elżbieta Rosochacka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Kazanek, Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 - Krystyna Ulman oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Agnieszka Kałużna

Konferencja uzyskała patronat Rzecznika Praw Dziecka oraz Pani Prezydent Miasta Łodzi. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka wystąpiła Sędzia Agnieszka Rękas, która przekazała ciepłe słowa od Rzecznika p. Marka Michalaka, który jest bardzo przychylny wszelkim działaniom na rzecz bezpieczeństwa dzieci Mówiła również o działaniach instytucji Rzecznika Praw Dziecka, min. o projektach legislacyjnych, które miałyby podnieść kary dla sprawców przemocy wobec najmłodszych.

Pani prof. dr hab. Jolanta Kopka – socjolog ze Społecznej Akademii Nauk przedstawiła rys historyczny przemocy wobec dzieci w aspekcie etycznym i socjologicznym.

Działania Policji w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i współpracę międzyinstytucjonalną przedstawił mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji KMP w Łodzi.

Dr Waldemar Szymański ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi omówił znaczenia terminologii i przedstawił – dziecko jako świadek w procesie karnym.

Pani Anna Bartnicka – koordynator ds. przeciwdziałania przemocy z II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi omówiła rolę pracownika socjalnego w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Dr Dorota Strzelczyk ze Społecznej Akademii Nauk omówiła, w prezentacji, „Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie” w bardzo sugestywny sposób przekazał jak wielkie spustoszenia, w psychice dziecka wyrządza przemoc psychiczna, oparta na wyzwiskach, poniżaniu czy szantażu emocjonalnym. Wskazywała co dzieje się z dzieckiem, które jest w taki sposób traktowane przez rodziców. Na jakie symptomy trzeba zwracać uwagę pracując z dziećmi małymi i większymi. To niegrzeczne dzieci w przedszkolu czy szkole a bardzo grzeczne - według relacji rodziców w domu - są najczęściej ofiarami przemocy rodziców.

Następnie dr n.med Anna Smędra adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła tzw. ”Zespół dziecka maltretowanego”, wskazała miejsca na ciele dzieci, gdzie mogą się pojawić siniaki pod wpływem przypadkowego upadku, ale również miejsca na ciele, gdzie ślady takie pojawią się tylko pod wpływem uderzeń paskiem, kijem czy pałką. Omówiła historie obrażeń dzieci, które w ostatnich latach miały miejsce w naszym mieście. Zaznaczyła, że dzieci te musiały płakać, bo wcześniejsze obrażenia były na tyle poważne, że ból dla dziecka był nie do zniesienia. Dlatego apelowała, do zebranych, o to aby wzywali policję gdy usłyszą niepokojący płacz dzieci. Lepiej jest bowiem upewnić się, że dziecko jest ząbkujące niż żyć z wyrzutami sumienia, że nic się nie zrobiło, by pomóc małemu bezbronnemu dziecku. Na wszystkich zgromadzonych wystąpienie pani dr Smędry wywarło ogromne wrażenie i długo pozostanie w świadomości.

Po przerwie kawowej swoje wystąpienie miała p. Sędzia Dorota Łopalewska, z Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa, która przedstawiła postępowanie rodzinne i opiekuńcze w przypadku przemocy wobec dzieci, wskazywała na aspekty prawne. Kolejnym prelegentem była pani Prokurator Jolanta Urbaniak z Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, która omówiła środki karne jakie zgodnie z prawem można zastosować wobec sprawców przemocy wobec dzieci. Następnie doświadczeniem ze swej pracy w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 podzieliły się panie Agata Szymańska i Ewelina Głogowska, które omówiły jaki wpływ, na małe dzieci, mają zdarzenia traumatyczne w ich życiu i jaki to wpływ wywiera na późniejsze funkcjonowanie w placówce opiekuńczej. Prof. Grzegorz Ignatowski przeanalizował komunikaty medialne dotyczące przemocy wobec dzieci. Z jego analizy wynika, że w informacjach medialnych działania policji są oceniane bardzo pozytywnie, co przekłada się na wzrost zaufania do Policji jako instytucji dbającej o bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi.

Konferencję podsumował Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak i prof. zw dr hab. Adam Jaworski – Dyrektor Naukowy Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przybyło tak wiele osób, że organizatorzy musieli dostawiać krzesła, by każdemu zapewnić miejsce. Dla tych osób, które wcześniej zapisały się do udziału w konferencji przygotowane zostały certyfikaty, osoby nowo zarejestrowane otrzymają certyfikaty pocztą na podany adres. Mamy nadzieję, że treści przekazane podczas konferencji na tyle uwrażliwiły przybyłych przedstawicieli instytucji mających w swym zainteresowaniu małego człowieka, by nie dopuścić do kolejnych dziecięcych tragedii.

Źródło: www.lodz.policja.gov.pl

Organizatorzy
Idea Konferencji

Konferencja jest skierowana do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. Za jej pośrednictwem pragniemy uzmysłowić powagę zagadnienia oraz uwrażliwić i zachęcić do reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci. Celem Konferencji jest także wypracowanie ze społecznością lokalną właściwych form reagowania poprzez powiadamianie Policji oraz innych służb o niepokojących sygnałach i zagrożeniach.

Komitet naukowy Konferencji

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski

Wiceprzewodniczący:

 • prof. dr hab. Adam Jaworski

Członkowie:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. Jolanta Kopka
 • prof. dr hab. Justyna Zajdel
 • prof. dr hab. Henryk Cudak
 • prof. dr hab. Sławomir Cudak
 • prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński
 • prof. dr hab. Henryk Skłodowski
 • dr Adam Gogacz
 • dr Sławomir Wolniak
 • insp. mgr Paweł Karolak
Komitet organizacyjny Konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (gignatowski@spoleczna.pl);

Wiceprzewodniczący: mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN (tel. 501 243 316, molszewski@spoleczna.pl);

Wiceprzewodnicząca: podinsp. mgr Violetta Gawron - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi (prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl)

Sekretarz: kom. mgr Sławomir Szymański – Zastępca Dyrektora Naukowego Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (tel. 697 649 799,sszymanski@spoleczna.pl)

Publikacja pokonferencyjna

Teksty referatów prosimy przesłać do dnia 17 lutego 2017 roku w formie elektronicznej na adres mailowy: sszymanski@spoleczna.pl z informacją w temacie „Konferencja Dziecko cierpi” lub dostarczyć osobiście w dniu konferencji.

Materiały pokonferencyjne (referaty i komunikaty z badań) zostaną opublikowane w czasopismach recenzowanych „Pedagogika rodziny” lub „Dyskursy o kulturze”.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.

Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Podpisane oświadczenia można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu Konferencji lub nadesłać pocztą na adres organizatora.

Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich znajdują się na stronie internetowej Społecznej Akademii Nauk.