Akademickie Biuro Karier

Cele i zadania Akademickiego Biura Karier:

- wspieranie studentów i absolwentów SAN w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej oraz podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu lub doskonaleniu poprzez:

 • kompleksowe poradnictwo zawodowe (diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poradnictwo indywidualne i grupowe, opracowywanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego)
 • dostarczanie informacji zawodowej, między innymi w zakresie: rynku pracy i dostępnych ofert pracy, możliwości dalszego lub dodatkowego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • pomoc w poszukiwaniu miejsc odbywania praktyk i staży oraz wolontariatu
 • organizowanie różnych form doskonalenia: warsztatów, kursów, szkoleń, staży, konferencji i seminariów
 • pomoc studentom w zaistnieniu na rynku pracy poprzez przygotowywanie projektów dla firm

- rozwój Wydziału i dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bełchatowskiego, poprzez pozyskiwanie informacji od pracodawców i studentów na temat oczekiwań dotyczących oferty kształcenia

- wzmacnianie współpracy Wydziału z lokalnym środowiskiem i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów Uczelni poprzez uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego i współpracę oraz warsztaty dla licealistów z zakresu planowania kariery zawodowej, odkrywania i rozwijania talentów.

Drogi studencie, dzięki współpracy z nami będziesz:

 • znał swoje predyspozycje i potrafił określić cele zawodowe
 • potrafił skonstruować dokumenty aplikacyjne w oparciu o oczekiwania pracodawców
 • znał metody aktywnego poszukiwania pracy i najnowsze informacje o rynku pracy
 • potrafił dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • mógł skorzystać z profesjonalnych narzędzi, testów i kwestionariuszy
 • miał możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami
 • mógł wziąć udział w szkoleniach podnoszących twoją atrakcyjność na rynku pracy
 • mógł skorzystać z pomocy doradcy zawodowego
 • mógł wziąć udział w ciekawych praktykach zawodowych

Już teraz umów się na spotkanie z doradcą zawodowym, korzystając z formularza on-line:

Po zarejestrowaniu się proszę czekać na potwierdzenie telefoniczne lub mailowe.

Zasady zaliczenia praktyk

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować o przygotowanie:

 • umowy o realizację praktyk;
 • porozumienia o realizację praktyk pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucją, w której praktyki będą odbywane.

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Dziakanatu lub przesłać  na adres mailowy: belchatow@san.edu.pl wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk. Po upływie 14 dni dwa egzemplarze umowy z porozumieniem, podpisane przez Rektora Społecznej Akademii Nauk, będą gotowe do odbioru. Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przekazać go koordynatorowi praktyk na danym kierunku studiów w celu potwierdzenia zaliczenia praktyki zawodowej, następnie dostarczyć dzienniczek, umowę i porozumienie do Dziekanatu.

Opiekun praktyk dla kierunku administracja: dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Opiekun praktyk dla kierunku pedagogika: dr Eulalia Adasiewicz

Opiekun praktyk dla kierunku zarządzanie: dr Łukasz Prysiński