Powrót

Studenckie koła zainteresowań

 • Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej
 • Koło Naukowe Klub Aktywnego Pedagoga
 • Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej I Resocjalizacji
 • Koło Naukowe Języka Angielskiego ENGLISH FUN AT SAN

Celami Koła Naukowego jest:

 • zdobywanie praktycznej umiejętności wykorzystania reguł i trendów rządzących rynkiem pracy oraz mechanizmów działania gospodarki na rynku lokalnym,
 • poznanie autentycznych materiałów pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej,
 • kształtowanie aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych,
 • rozwijanie wiedzy w obszarze istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym kraju oraz regionu,
 • wzbudzenie zainteresowania pracodawców absolwentami naszej uczelni na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy i zainteresowań dotyczących problemów ekonomicznych współczesnej Polski i świata,
 • rozwijanie człowieka przedsiębiorczego.

Do zadań Koła naukowego należy:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
 • promowanie Uczelni,
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział w Bełchatowie,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 • organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 • organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak pisać projekty, jesteś aktywny i lubisz mieć wpływ na swoje otoczenie, chcesz podnieść swoją średnią ocen, dołącz do Koła Naukowego Klub Aktywnego Pedagoga!

Zapraszamy wszystkich studentów Pedagogiki!

Szczegóły w Akademickim Biurze Karier: wspolpraca@spoleczna.pl

Celem Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie realizowania projektów społecznych na rzecz społeczności studenckiej, społeczności mieszkańców oraz innych grup docelowych.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 • realizowanie w ramach i pod patronatem Uczelni projektów społecznych,
 • promowanie Społecznej Akademii Nauk,
 • rozszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działalności organizacji pozarządowych, źródeł dofinansowania projektów o charakterze społecznym, planowania, realizowania i koordynowania projektów,
 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych, zarządzania zespołem projektowym, koordynowania projektów.
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną problematyką.

Uczestnikom oferujemy:

 • Zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy,
 • Certyfikat uczestnictwa,
 • Dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

Celami Koła Naukowego jest:

 • poszerzenie bądź zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i resocjalizacji;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów profilaktycznych i prewencyjnych
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 2. nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 3. promowanie Uczelni;
 4. nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki zwłaszcza resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;,
 5. rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Cele i zadania KN realizowane poprzez:

 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

Celami Koła Naukowego są:

 • rozwijanie u Członków Koła umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 • poszerzanie Ich zainteresowania kulturą, literaturą i historią krajów anglojęzycznych;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów edukacyjnych;
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 • promowanie Uczelni;
 • nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki oraz fizjoterapii;
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Cele i zadania Koła Naukowego są w szczególności poprzez:

 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pedagogiki i fizjoterapii;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.