Powrót

Studenckie koła zainteresowań

 • Koło Naukowe Pedagogiki Marii Montessori
 • Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej
 • Koło Naukowe Klub Aktywnego Pedagoga
 • Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej I Resocjalizacji
 • Koło Naukowe Języka Angielskiego ENGLISH FUN AT SAN

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego w roku akademickim 2018/2019                                  rozpoczyna swoją działalność Koło Naukowe Pedagogiki Marii Montessori                                   

Celami Koła Naukowego jest:

 • zapoznanie studentów z sylwetką Marii Montessori - włoskiej pedagog i lekarz,
 • poznanie i analiza założeń pedagogiki Marii Montessori,
 • analiza dorobku pedagogicznego Marii Montessori (działalność, publikacje, pomoce dydaktyczne),
 • spotkania z osobami mającymi doświadczenie w pracy metodą montessoriańską,
 • nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie, które prowadza klasy lub grupy montessoriańskie,
 • zapoznanie z działalnością Polskiego Instytutu Montessori oraz Polskiej Rady Montessori,
 • wzbogacanie wiedzy na temat działalności klubów i stowarzyszeń związanych z sylwetką Marii Montessori,
 • lektura publikacji Marii Montessori,
 • przegląd portali oraz ofert szkoleniowych związanych z wdrożeniem placówek montessoriańskich,
 • kształtowanie refleksyjnego stosunku do pedagogik alternatywnych,
 • poznanie przepisów i zasad podejmowania działalności innowacyjnej w oświacie,
 • promocja oferty kształcenia w Społecznej Akademii Nauk, m.in. upowszechnianie wiedzy na temat możliwości naboru na studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori .
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział w Bełchatowie,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków  Koła Naukowego.

 

   Uczestnikom oferujemy:

 • certyfikat uczestnictwa;
 • dodatkowe punkty do średniej ocen, czyli większe szanse na stypendium naukowe.

 

Opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Marii Montessori:


mgr Anna Szczęsna - absolwentka WSP w Częstochowie – mgr wychowania przedszkolnego,mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego . Już od czasu studiów zainteresowana pedagogikami alternatywnymi, m.in. pedagogiką Marii Montessori. Kwalifikacje także w zakresie: filologii polskiej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z nowymi technologiami ICT i językiem obcym, prawa pracy i spraw kadrowych, zarządzania oświatą i dydaktyki przedsiębiorczości, oligofrenopedagogiki z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz sztuki (muzyki, plastyki). Doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu, w klasach I-III, pełnej szkole podstawowej 8-letniej (do 1999r.) i 6- letniej, w gimnazjum oraz w liceum dla dorosłych. Od 2002 r. nauczyciel dyplomowany – staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zrealizowany w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Wieloletni dyrektor szkoły. Uznany dorobek zawodowy, m.in. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministra Edukacji Narodowej. Trener oświaty. Bardzo liczne szkolenia z prawa oświatowego, dydaktyczne, wychowawcze, rozwojowe. Autorka innowacji pedagogicznych i programów nauczania oraz publikacji o treści pedagogiczno-społecznej.  Od 2012 r. wykładowca SAN, czynny uczestnik konferencji naukowych. Nawiązana współpraca z osobami i placówkami stosującymi pedagogikę Marii Montessorii.

Celami Koła Naukowego jest:

 • zdobywanie praktycznej umiejętności wykorzystania reguł i trendów rządzących rynkiem pracy oraz mechanizmów działania gospodarki na rynku lokalnym,
 • poznanie autentycznych materiałów pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej,
 • kształtowanie aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych,
 • rozwijanie wiedzy w obszarze istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym kraju oraz regionu,
 • wzbudzenie zainteresowania pracodawców absolwentami naszej uczelni na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy i zainteresowań dotyczących problemów ekonomicznych współczesnej Polski i świata,
 • rozwijanie człowieka przedsiębiorczego.

Do zadań Koła naukowego należy:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
 • promowanie Uczelni,
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział w Bełchatowie,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 • organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 • organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

 

Opiekunem Koła Naukowego Przedsiębiorczości Regionalnej jest:

dr Łukasz Prysiński – Prodziekan Wydziału SAN w Bełchatowie, wykładowca SAN oraz Clark University

Dyrektor MBA, doradca finansowy, specjalista w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji działalności firm, trener rozwoju osobistego.


Specjalizuje się w optymalizacji: sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, procesów zarządzania, systemów motywacyjnych, rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener i szkoleniowiec. Jest autorem publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu.

Kontakt: lprysinski@spoleczna.pl

Jeśli chcesz wiedzieć, jak pisać projekty, jesteś aktywny i lubisz mieć wpływ na swoje otoczenie, chcesz podnieść swoją średnią ocen, dołącz do Koła Naukowego Klub Aktywnego Pedagoga!

Zapraszamy wszystkich studentów Pedagogiki!

Szczegóły w Akademickim Biurze Karier: wspolpraca@spoleczna.pl

Celem Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie realizowania projektów społecznych na rzecz społeczności studenckiej, społeczności mieszkańców oraz innych grup docelowych.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 • realizowanie w ramach i pod patronatem Uczelni projektów społecznych,
 • promowanie Społecznej Akademii Nauk,
 • rozszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działalności organizacji pozarządowych, źródeł dofinansowania projektów o charakterze społecznym, planowania, realizowania i koordynowania projektów,
 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych, zarządzania zespołem projektowym, koordynowania projektów.
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną problematyką.

Uczestnikom oferujemy:

 • Zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy,
 • Certyfikat uczestnictwa,
 • Dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

 

Opiekun Koła:

dr Eulalia Adasiewicz
Kontakt: eadasiewicz@spoleczna.pl

Celami Koła Naukowego jest:

 • poszerzenie bądź zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i resocjalizacji;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów profilaktycznych i prewencyjnych
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 2. nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 3. promowanie Uczelni;
 4. nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki zwłaszcza resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;
 5. rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Cele i zadania KN realizowane poprzez:

 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

 

Opiekunem Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji jest:

kom. mgr Sławomir Szymański - Koordynator ds. Pedagogiki Społeczno-Resocjalizacyjnej Społecznej Akademii Nauk

Kontakt: sszymanski@spoleczna.pl

Celami Koła Naukowego są:

 • rozwijanie u Członków Koła umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 • poszerzanie Ich zainteresowania kulturą, literaturą i historią krajów anglojęzycznych;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów edukacyjnych;
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.

Do zadań Koła Naukowego należy:

 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 • promowanie Uczelni;
 • nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki oraz fizjoterapii;
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

Cele i zadania Koła Naukowego są w szczególności poprzez:

 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pedagogiki i fizjoterapii;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

Opiekunem Koła Naukowego jest:

Kinga Szymańska - absolwentka filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz specjalizacji kultura-media-translacja Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka York St John University.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe: teoria literatury, literatura kanadyjska, tłumaczenia audiowizualne, dydaktyka języka angielskiego.

Kontakt: kszymanska@spoleczna.pl